pieniadz.pl

Konta młodzieżowe

zobacz więcej
mBank
 • 0 zł za konto i kartę
 • 0 zł za przelewy internetowe
 • wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce
GETIN Bank
 • Brak opłaty za prowadzenie konta
 • Możliwość wyboru karty
 • Od 18 do 28 lat
Bank Millennium
 • Mobilne tak jak Ty.
 • Otwórz konto i korzystaj z niego swobodnie, gdzie i kiedy chcesz.
 • Aby założyć konto, nie musisz być studentem - wystarczy, że masz mniej niż 26 lat.
Santander Bank Polska
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach w Polsce i na świecie
 • 80 zł za polecenie konta rodzinie i znajomym
 • do 150 zł za wpływ wynagrodzenia i aktywność na koncie*
 • do 300 zł zwrotu rocznie za rachunki
Alior Bank
 • Stwórz własną playlistę wybierając korzyści na swoim koncie:
 • bezwarunkowe 0 zł za konto dla młodych
 • 0 zł za kartę dla aktywnych
 • 0 zł za przelewy internetowe w PLN
 • 10 korzyści do wyboru
document.write('

Najlepiej oprocentowane konta młodzieżowe

'); document.write('
'); // --- DirectQuery.js --- if(typeof(DirectQuery)=='undefined' /*|| (DirectQuery().DirectQuery < '1.4.3')*/){ (function(E,A){function U(){return false}function ba(){return true}function ja(a,b,d){d[0].type=a;return c.event.handle.apply(b,d)}function Ga(a){var b,d,e=[],f=[],h,k,l,n,s,v,B,D;k=c.data(this,this.nodeType?"events":"__events__");if(typeof k==="function")k=k.events;if(!(a.liveFired===this||!k||!k.live||a.button&&a.type==="click")){if(a.namespace)D=RegExp("(^|\\.)"+a.namespace.split(".").join("\\.(?:.*\\.)?")+"(\\.|$)");a.liveFired=this;var H=k.live.slice(0);for(n=0;nd)break;a.currentTarget=f.elem;a.data=f.handleObj.data; a.handleObj=f.handleObj;D=f.handleObj.origHandler.apply(f.elem,arguments);if(D===false||a.isPropagationStopped()){d=f.level;if(D===false)b=false}}return b}}function Y(a,b){return(a&&a!=="*"?a+".":"")+b.replace(Ha,"`").replace(Ia,"&")}function ka(a,b,d){if(c.isFunction(b))return c.grep(a,function(f,h){return!!b.call(f,h,f)===d});else if(b.nodeType)return c.grep(a,function(f){return f===b===d});else if(typeof b==="string"){var e=c.grep(a,function(f){return f.nodeType===1});if(Ja.test(b))return c.filter(b, e,!d);else b=c.filter(b,e)}return c.grep(a,function(f){return c.inArray(f,b)>=0===d})}function la(a,b){var d=0;b.each(function(){if(this.nodeName===(a[d]&&a[d].nodeName)){var e=c.data(a[d++]),f=c.data(this,e);if(e=e&&e.events){delete f.handle;f.events={};for(var h in e)for(var k in e[h])c.event.add(this,h,e[h][k],e[h][k].data)}}})}function Ka(a,b){b.src?c.ajax({url:b.src,async:false,dataType:"script"}):c.globalEval(b.text||b.textContent||b.innerHTML||"");b.parentNode&&b.parentNode.removeChild(b)} function ma(a,b,d){var e=b==="width"?a.offsetWidth:a.offsetHeight;if(d==="border")return e;c.each(b==="width"?La:Ma,function(){d||(e-=parseFloat(c.css(a,"padding"+this))||0);if(d==="margin")e+=parseFloat(c.css(a,"margin"+this))||0;else e-=parseFloat(c.css(a,"border"+this+"Width"))||0});return e}function ca(a,b,d,e){if(c.isArray(b)&&b.length)c.each(b,function(f,h){d||Na.test(a)?e(a,h):ca(a+"["+(typeof h==="object"||c.isArray(h)?f:"")+"]",h,d,e)});else if(!d&&b!=null&&typeof b==="object")c.isEmptyObject(b)? e(a,""):c.each(b,function(f,h){ca(a+"["+f+"]",h,d,e)});else e(a,b)}function S(a,b){var d={};c.each(na.concat.apply([],na.slice(0,b)),function(){d[this]=a});return d}function oa(a){if(!da[a]){var b=c("<"+a+">").appendTo("body"),d=b.css("display");b.remove();if(d==="none"||d==="")d="block";da[a]=d}return da[a]}function ea(a){return c.isWindow(a)?a:a.nodeType===9?a.defaultView||a.parentWindow:false}var u=E.document,c=function(){function a(){if(!b.isReady){try{u.documentElement.doScroll("left")}catch(i){setTimeout(a, 1);return}b.ready()}}var b=function(i,r){return new b.fn.init(i,r)},d=E.DirectQuery,e=E.$,f,h=/^(?:[^<]*(<[\w\W]+>)[^>]*$|#([\w\-]+)$)/,k=/\S/,l=/^\s+/,n=/\s+$/,s=/\W/,v=/\d/,B=/^<(\w+)\s*\/?>(?:<\/\1>)?$/,D=/^[\],:{}\s]*$/,H=/\\(?:["\\\/bfnrt]|u[0-9a-fA-F]{4})/g,w=/"[^"\\\n\r]*"|true|false|null|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?/g,G=/(?:^|:|,)(?:\s*\[)+/g,M=/(webkit)[ \/]([\w.]+)/,g=/(opera)(?:.*version)?[ \/]([\w.]+)/,j=/(msie) ([\w.]+)/,o=/(mozilla)(?:.*? rv:([\w.]+))?/,m=navigator.userAgent,p=false, q=[],t,x=Object.prototype.toString,C=Object.prototype.hasOwnProperty,P=Array.prototype.push,N=Array.prototype.slice,R=String.prototype.trim,Q=Array.prototype.indexOf,L={};b.fn=b.prototype={init:function(i,r){var y,z,F;if(!i)return this;if(i.nodeType){this.context=this[0]=i;this.length=1;return this}if(i==="body"&&!r&&u.body){this.context=u;this[0]=u.body;this.selector="body";this.length=1;return this}if(typeof i==="string")if((y=h.exec(i))&&(y[1]||!r))if(y[1]){F=r?r.ownerDocument||r:u;if(z=B.exec(i))if(b.isPlainObject(r)){i= [u.createElement(z[1])];b.fn.attr.call(i,r,true)}else i=[F.createElement(z[1])];else{z=b.buildFragment([y[1]],[F]);i=(z.cacheable?z.fragment.cloneNode(true):z.fragment).childNodes}return b.merge(this,i)}else{if((z=u.getElementById(y[2]))&&z.parentNode){if(z.id!==y[2])return f.find(i);this.length=1;this[0]=z}this.context=u;this.selector=i;return this}else if(!r&&!s.test(i)){this.selector=i;this.context=u;i=u.getElementsByTagName(i);return b.merge(this,i)}else return!r||r.DirectQuery?(r||f).find(i):b(r).find(i); else if(b.isFunction(i))return f.ready(i);if(i.selector!==A){this.selector=i.selector;this.context=i.context}return b.makeArray(i,this)},selector:"",DirectQuery:"1.4.3",length:0,size:function(){return this.length},toArray:function(){return N.call(this,0)},get:function(i){return i==null?this.toArray():i<0?this.slice(i)[0]:this[i]},pushStack:function(i,r,y){var z=b();b.isArray(i)?P.apply(z,i):b.merge(z,i);z.prevObject=this;z.context=this.context;if(r==="find")z.selector=this.selector+(this.selector?" ": "")+y;else if(r)z.selector=this.selector+"."+r+"("+y+")";return z},each:function(i,r){return b.each(this,i,r)},ready:function(i){b.bindReady();if(b.isReady)i.call(u,b);else q&&q.push(i);return this},eq:function(i){return i===-1?this.slice(i):this.slice(i,+i+1)},first:function(){return this.eq(0)},last:function(){return this.eq(-1)},slice:function(){return this.pushStack(N.apply(this,arguments),"slice",N.call(arguments).join(","))},map:function(i){return this.pushStack(b.map(this,function(r,y){return i.call(r, y,r)}))},end:function(){return this.prevObject||b(null)},push:P,sort:[].sort,splice:[].splice};b.fn.init.prototype=b.fn;b.extend=b.fn.extend=function(){var i=arguments[0]||{},r=1,y=arguments.length,z=false,F,I,K,J,fa;if(typeof i==="boolean"){z=i;i=arguments[1]||{};r=2}if(typeof i!=="object"&&!b.isFunction(i))i={};if(y===r){i=this;--r}for(;r0)){if(q){for(var r=0;i=q[r++];)i.call(u,b);q=null}b.fn.triggerHandler&&b(u).triggerHandler("ready")}}},bindReady:function(){if(!p){p=true;if(u.readyState==="complete")return setTimeout(b.ready, 1);if(u.addEventListener){u.addEventListener("DOMContentLoaded",t,false);E.addEventListener("load",b.ready,false)}else if(u.attachEvent){u.attachEvent("onreadystatechange",t);E.attachEvent("onload",b.ready);var i=false;try{i=E.frameElement==null}catch(r){}u.documentElement.doScroll&&i&&a()}}},isFunction:function(i){return b.type(i)==="function"},isArray:Array.isArray||function(i){return b.type(i)==="array"},isWindow:function(i){return i&&typeof i==="object"&&"setInterval"in i},isNaN:function(i){return i== null||!v.test(i)||isNaN(i)},type:function(i){return i==null?String(i):L[x.call(i)]||"object"},isPlainObject:function(i){if(!i||b.type(i)!=="object"||i.nodeType||b.isWindow(i))return false;if(i.constructor&&!C.call(i,"constructor")&&!C.call(i.constructor.prototype,"isPrototypeOf"))return false;for(var r in i);return r===A||C.call(i,r)},isEmptyObject:function(i){for(var r in i)return false;return true},error:function(i){throw i;},parseJSON:function(i){if(typeof i!=="string"||!i)return null;i=b.trim(i); if(D.test(i.replace(H,"@").replace(w,"]").replace(G,"")))return E.JSON&&E.JSON.parse?E.JSON.parse(i):(new Function("return "+i))();else b.error("Invalid JSON: "+i)},noop:function(){},globalEval:function(i){if(i&&k.test(i)){var r=u.getElementsByTagName("head")[0]||u.documentElement,y=u.createElement("script");y.type="text/javascript";if(b.support.scriptEval)y.appendChild(u.createTextNode(i));else y.text=i;r.insertBefore(y,r.firstChild);r.removeChild(y)}},nodeName:function(i,r){return i.nodeName&&i.nodeName.toUpperCase()=== r.toUpperCase()},each:function(i,r,y){var z,F=0,I=i.length,K=I===A||b.isFunction(i);if(y)if(K)for(z in i){if(r.apply(i[z],y)===false)break}else for(;F";a=u.createDocumentFragment();a.appendChild(d.firstChild);c.support.checkClone=a.cloneNode(true).cloneNode(true).lastChild.checked;c(function(){var s=u.createElement("div"); s.style.width=s.style.paddingLeft="1px";u.body.appendChild(s);c.boxModel=c.support.boxModel=s.offsetWidth===2;if("zoom"in s.style){s.style.display="inline";s.style.zoom=1;c.support.inlineBlockNeedsLayout=s.offsetWidth===2;s.style.display="";s.innerHTML="
";c.support.shrinkWrapBlocks=s.offsetWidth!==2}s.innerHTML="
t


";if(!(j.querySelectorAll&&j.querySelectorAll(".TEST").length===0)){l=function(m,p,q,t){p=p||u;if(!t&&!l.isXML(p))if(p.nodeType===9)try{return D(p.querySelectorAll(m),q)}catch(x){}else if(p.nodeType===1&&p.nodeName.toLowerCase()!=="object"){var C=p.id,P=p.id="__sizzle__";try{return D(p.querySelectorAll("#"+P+" "+m),q)}catch(N){}finally{if(C)p.id=C;else p.removeAttribute("id")}}return g(m,p,q,t)};for(var o in g)l[o]=g[o]; j=null}}();(function(){var g=u.documentElement,j=g.matchesSelector||g.mozMatchesSelector||g.webkitMatchesSelector||g.msMatchesSelector,o=false;try{j.call(u.documentElement,":sizzle")}catch(m){o=true}if(j)l.matchesSelector=function(p,q){try{if(o||!n.match.PSEUDO.test(q))return j.call(p,q)}catch(t){}return l(q,null,null,[p]).length>0}})();(function(){var g=u.createElement("div");g.innerHTML="
";if(!(!g.getElementsByClassName||g.getElementsByClassName("e").length=== 0)){g.lastChild.className="e";if(g.getElementsByClassName("e").length!==1){n.order.splice(1,0,"CLASS");n.find.CLASS=function(j,o,m){if(typeof o.getElementsByClassName!=="undefined"&&!m)return o.getElementsByClassName(j[1])};g=null}}})();l.contains=u.documentElement.contains?function(g,j){return g!==j&&(g.contains?g.contains(j):true)}:function(g,j){return!!(g.compareDocumentPosition(j)&16)};l.isXML=function(g){return(g=(g?g.ownerDocument||g:0).documentElement)?g.nodeName!=="HTML":false};var M=function(g, j){for(var o=[],m="",p,q=j.nodeType?[j]:j;p=n.match.PSEUDO.exec(g);){m+=p[0];g=g.replace(n.match.PSEUDO,"")}g=n.relative[g]?g+"*":g;p=0;for(var t=q.length;p0)for(var h=d;h0},closest:function(a, b){var d=[],e,f,h=this[0];if(c.isArray(a)){var k={},l,n=1;if(h&&a.length){e=0;for(f=a.length;e-1:c(h).is(e))d.push({selector:l,elem:h,level:n})}h=h.parentNode;n++}}return d}k=$a.test(a)?c(a,b||this.context):null;e=0;for(f=this.length;e-1:c.find.matchesSelector(h,a)){d.push(h);break}else{h=h.parentNode;if(!h|| !h.ownerDocument||h===b)break}d=d.length>1?c.unique(d):d;return this.pushStack(d,"closest",a)},index:function(a){if(!a||typeof a==="string")return c.inArray(this[0],a?c(a):this.parent().children());return c.inArray(a.DirectQuery?a[0]:a,this)},add:function(a,b){var d=typeof a==="string"?c(a,b||this.context):c.makeArray(a),e=c.merge(this.get(),d);return this.pushStack(!d[0]||!d[0].parentNode||d[0].parentNode.nodeType===11||!e[0]||!e[0].parentNode||e[0].parentNode.nodeType===11?e:c.unique(e))},andSelf:function(){return this.add(this.prevObject)}}); c.each({parent:function(a){return(a=a.parentNode)&&a.nodeType!==11?a:null},parents:function(a){return c.dir(a,"parentNode")},parentsUntil:function(a,b,d){return c.dir(a,"parentNode",d)},next:function(a){return c.nth(a,2,"nextSibling")},prev:function(a){return c.nth(a,2,"previousSibling")},nextAll:function(a){return c.dir(a,"nextSibling")},prevAll:function(a){return c.dir(a,"previousSibling")},nextUntil:function(a,b,d){return c.dir(a,"nextSibling",d)},prevUntil:function(a,b,d){return c.dir(a,"previousSibling", d)},siblings:function(a){return c.sibling(a.parentNode.firstChild,a)},children:function(a){return c.sibling(a.firstChild)},contents:function(a){return c.nodeName(a,"iframe")?a.contentDocument||a.contentWindow.document:c.makeArray(a.childNodes)}},function(a,b){c.fn[a]=function(d,e){var f=c.map(this,b,d);Wa.test(a)||(e=d);if(e&&typeof e==="string")f=c.filter(e,f);f=this.length>1?c.unique(f):f;if((this.length>1||Ya.test(e))&&Xa.test(a))f=f.reverse();return this.pushStack(f,a,Za.call(arguments).join(","))}}); c.extend({filter:function(a,b,d){if(d)a=":not("+a+")";return b.length===1?c.find.matchesSelector(b[0],a)?[b[0]]:[]:c.find.matches(a,b)},dir:function(a,b,d){var e=[];for(a=a[b];a&&a.nodeType!==9&&(d===A||a.nodeType!==1||!c(a).is(d));){a.nodeType===1&&e.push(a);a=a[b]}return e},nth:function(a,b,d){b=b||1;for(var e=0;a;a=a[d])if(a.nodeType===1&&++e===b)break;return a},sibling:function(a,b){for(var d=[];a;a=a.nextSibling)a.nodeType===1&&a!==b&&d.push(a);return d}});var xa=/ DirectQuery\d+="(?:\d+|null)"/g, $=/^\s+/,ya=/<(?!area|br|col|embed|hr|img|input|link|meta|param)(([\w:]+)[^>]*)\/>/ig,za=/<([\w:]+)/,ab=/\s]+\/)>/g,O={option:[1,""],legend:[1,"
","
"],thead:[1,"","
"],tr:[2,"","
"],td:[3,"","
"],col:[2,"","
"], area:[1,"",""],_default:[0,"",""]};O.optgroup=O.option;O.tbody=O.tfoot=O.colgroup=O.caption=O.thead;O.th=O.td;if(!c.support.htmlSerialize)O._default=[1,"div
","
"];c.fn.extend({text:function(a){if(c.isFunction(a))return this.each(function(b){var d=c(this);d.text(a.call(this,b,d.text()))});if(typeof a!=="object"&&a!==A)return this.empty().append((this[0]&&this[0].ownerDocument||u).createTextNode(a));return c.text(this)},wrapAll:function(a){if(c.isFunction(a))return this.each(function(d){c(this).wrapAll(a.call(this, d))});if(this[0]){var b=c(a,this[0].ownerDocument).eq(0).clone(true);this[0].parentNode&&b.insertBefore(this[0]);b.map(function(){for(var d=this;d.firstChild&&d.firstChild.nodeType===1;)d=d.firstChild;return d}).append(this)}return this},wrapInner:function(a){if(c.isFunction(a))return this.each(function(b){c(this).wrapInner(a.call(this,b))});return this.each(function(){var b=c(this),d=b.contents();d.length?d.wrapAll(a):b.append(a)})},wrap:function(a){return this.each(function(){c(this).wrapAll(a)})}, unwrap:function(){return this.parent().each(function(){c.nodeName(this,"body")||c(this).replaceWith(this.childNodes)}).end()},append:function(){return this.domManip(arguments,true,function(a){this.nodeType===1&&this.appendChild(a)})},prepend:function(){return this.domManip(arguments,true,function(a){this.nodeType===1&&this.insertBefore(a,this.firstChild)})},before:function(){if(this[0]&&this[0].parentNode)return this.domManip(arguments,false,function(b){this.parentNode.insertBefore(b,this)});else if(arguments.length){var a= c(arguments[0]);a.push.apply(a,this.toArray());return this.pushStack(a,"before",arguments)}},after:function(){if(this[0]&&this[0].parentNode)return this.domManip(arguments,false,function(b){this.parentNode.insertBefore(b,this.nextSibling)});else if(arguments.length){var a=this.pushStack(this,"after",arguments);a.push.apply(a,c(arguments[0]).toArray());return a}},remove:function(a,b){for(var d=0,e;(e=this[d])!=null;d++)if(!a||c.filter(a,[e]).length){if(!b&&e.nodeType===1){c.cleanData(e.getElementsByTagName("*")); c.cleanData([e])}e.parentNode&&e.parentNode.removeChild(e)}return this},empty:function(){for(var a=0,b;(b=this[a])!=null;a++)for(b.nodeType===1&&c.cleanData(b.getElementsByTagName("*"));b.firstChild;)b.removeChild(b.firstChild);return this},clone:function(a){var b=this.map(function(){if(!c.support.noCloneEvent&&!c.isXMLDoc(this)){var d=this.outerHTML,e=this.ownerDocument;if(!d){d=e.createElement("div");d.appendChild(this.cloneNode(true));d=d.innerHTML}return c.clean([d.replace(xa,"").replace(cb,'="$1">').replace($, "")],e)[0]}else return this.cloneNode(true)});if(a===true){la(this,b);la(this.find("*"),b.find("*"))}return b},html:function(a){if(a===A)return this[0]&&this[0].nodeType===1?this[0].innerHTML.replace(xa,""):null;else if(typeof a==="string"&&!Aa.test(a)&&(c.support.leadingWhitespace||!DirectQuery.test(a))&&!O[(za.exec(a)||["",""])[1].toLowerCase()]){a=a.replace(ya,"<$1>");try{for(var b=0,d=this.length;b0||e.cacheable||this.length>1?l.cloneNode(true):l)}k.length&&c.each(k,Ka)}return this}});c.buildFragment=function(a,b,d){var e,f,h;b=b&&b[0]?b[0].ownerDocument||b[0]:u;if(a.length===1&&typeof a[0]==="string"&&a[0].length<512&&b===u&&!Aa.test(a[0])&&(c.support.checkClone|| !Ba.test(a[0]))){f=true;if(h=c.fragments[a[0]])if(h!==1)e=h}if(!e){e=b.createDocumentFragment();c.clean(a,b,e,d)}if(f)c.fragments[a[0]]=h?e:1;return{fragment:e,cacheable:f}};c.fragments={};c.each({appendTo:"append",prependTo:"prepend",insertBefore:"before",insertAfter:"after",replaceAll:"replaceWith"},function(a,b){c.fn[a]=function(d){var e=[];d=c(d);var f=this.length===1&&this[0].parentNode;if(f&&f.nodeType===11&&f.childNodes.length===1&&d.length===1){d[b](this[0]);return this}else{f=0;for(var h= d.length;f0?this.clone(true):this).get();c(d[f])[b](k);e=e.concat(k)}return this.pushStack(e,a,d.selector)}}});c.extend({clean:function(a,b,d,e){b=b||u;if(typeof b.createElement==="undefined")b=b.ownerDocument||b[0]&&b[0].ownerDocument||u;for(var f=[],h=0,k;(k=a[h])!=null;h++){if(typeof k==="number")k+="";if(k){if(typeof k==="string"&&!bb.test(k))k=b.createTextNode(k);else if(typeof k==="string"){k=k.replace(ya,"<$1>");var l=(za.exec(k)||["",""])[1].toLowerCase(),n=O[l]||O._default, s=n[0],v=b.createElement("div");for(v.innerHTML=n[1]+k+n[2];s--;)v=v.lastChild;if(!c.support.tbody){s=ab.test(k);l=l==="table"&&!s?v.firstChild&&v.firstChild.childNodes:n[1]===""&&!s?v.childNodes:[];for(n=l.length-1;n>=0;--n)c.nodeName(l[n],"tbody")&&!l[n].childNodes.length&&l[n].parentNode.removeChild(l[n])}!c.support.leadingWhitespace&&DirectQuery.test(k)&&v.insertBefore(b.createTextNode(DirectQuery.exec(k)[0]),v.firstChild);k=v.childNodes}if(k.nodeType)f.push(k);else f=c.merge(f,k)}}if(d)for(h=0;f[h];h++)if(e&& c.nodeName(f[h],"script")&&(!f[h].type||f[h].type.toLowerCase()==="text/javascript"))e.push(f[h].parentNode?f[h].parentNode.removeChild(f[h]):f[h]);else{f[h].nodeType===1&&f.splice.apply(f,[h+1,0].concat(c.makeArray(f[h].getElementsByTagName("script"))));d.appendChild(f[h])}return f},cleanData:function(a){for(var b,d,e=c.cache,f=c.event.special,h=c.support.deleteExpando,k=0,l;(l=a[k])!=null;k++)if(!(l.nodeName&&c.noData[l.nodeName.toLowerCase()]))if(d=l[c.expando]){if((b=e[d])&&b.events)for(var n in b.events)f[n]? c.event.remove(l,n):c.removeEvent(l,n,b.handle);if(h)delete l[c.expando];else l.removeAttribute&&l.removeAttribute(c.expando);delete e[d]}}});var Ca=/alpha\([^)]*\)/i,db=/opacity=([^)]*)/,eb=/-([a-z])/ig,fb=/([A-Z])/g,Da=/^-?\d+(?:px)?$/i,gb=/^-?\d/,hb={position:"absolute",visibility:"hidden",display:"block"},La=["Left","Right"],Ma=["Top","Bottom"],W,ib=u.defaultView&&u.defaultView.getComputedStyle,jb=function(a,b){return b.toUpperCase()};c.fn.css=function(a,b){if(arguments.length===2&&b===A)return this; return c.access(this,a,b,true,function(d,e,f){return f!==A?c.style(d,e,f):c.css(d,e)})};c.extend({cssHooks:{opacity:{get:function(a,b){if(b){var d=W(a,"opacity","opacity");return d===""?"1":d}else return a.style.opacity}}},cssNumber:{zIndex:true,fontWeight:true,opacity:true,zoom:true,lineHeight:true},cssProps:{"float":c.support.cssFloat?"cssFloat":"styleFloat"},style:function(a,b,d,e){if(!(!a||a.nodeType===3||a.nodeType===8||!a.style)){var f,h=c.camelCase(b),k=a.style,l=c.cssHooks[h];b=c.cssProps[h]|| h;if(d!==A){if(!(typeof d==="number"&&isNaN(d)||d==null)){if(typeof d==="number"&&!c.cssNumber[h])d+="px";if(!l||!("set"in l)||(d=l.set(a,d))!==A)try{k[b]=d}catch(n){}}}else{if(l&&"get"in l&&(f=l.get(a,false,e))!==A)return f;return k[b]}}},css:function(a,b,d){var e,f=c.camelCase(b),h=c.cssHooks[f];b=c.cssProps[f]||f;if(h&&"get"in h&&(e=h.get(a,true,d))!==A)return e;else if(W)return W(a,b,f)},swap:function(a,b,d){var e={},f;for(f in b){e[f]=a.style[f];a.style[f]=b[f]}d.call(a);for(f in b)a.style[f]= e[f]},camelCase:function(a){return a.replace(eb,jb)}});c.curCSS=c.css;c.each(["height","width"],function(a,b){c.cssHooks[b]={get:function(d,e,f){var h;if(e){if(d.offsetWidth!==0)h=ma(d,b,f);else c.swap(d,hb,function(){h=ma(d,b,f)});return h+"px"}},set:function(d,e){if(Da.test(e)){e=parseFloat(e);if(e>=0)return e+"px"}else return e}}});if(!c.support.opacity)c.cssHooks.opacity={get:function(a,b){return db.test((b&&a.currentStyle?a.currentStyle.filter:a.style.filter)||"")?parseFloat(RegExp.$1)/100+"": b?"1":""},set:function(a,b){var d=a.style;d.zoom=1;var e=c.isNaN(b)?"":"alpha(opacity="+b*100+")",f=d.filter||"";d.filter=Ca.test(f)?f.replace(Ca,e):d.filter+" "+e}};if(ib)W=function(a,b,d){var e;d=d.replace(fb,"-$1").toLowerCase();if(!(b=a.ownerDocument.defaultView))return A;if(b=b.getComputedStyle(a,null)){e=b.getPropertyValue(d);if(e===""&&!c.contains(a.ownerDocument.documentElement,a))e=c.style(a,d)}return e};else if(u.documentElement.currentStyle)W=function(a,b){var d,e,f=a.currentStyle&&a.currentStyle[b], h=a.style;if(!Da.test(f)&&gb.test(f)){d=h.left;e=a.runtimeStyle.left;a.runtimeStyle.left=a.currentStyle.left;h.left=b==="fontSize"?"1em":f||0;f=h.pixelLeft+"px";h.left=d;a.runtimeStyle.left=e}return f};if(c.expr&&c.expr.filters){c.expr.filters.hidden=function(a){var b=a.offsetHeight;return a.offsetWidth===0&&b===0||!c.support.reliableHiddenOffsets&&(a.style.display||c.css(a,"display"))==="none"};c.expr.filters.visible=function(a){return!c.expr.filters.hidden(a)}}var kb=c.now(),lb=/)<[^<]*)*<\/script>/gi, mb=/^(?:select|textarea)/i,nb=/^(?:color|date|datetime|email|hidden|month|number|password|range|search|tel|text|time|url|week)$/i,ob=/^(?:GET|HEAD|DELETE)$/,Na=/\[\]$/,T=/\=\?(&|$)/,ia=/\?/,pb=/([?&])_=[^&]*/,qb=/^(\w+:)?\/\/([^\/?#]+)/,rb=/%20/g,sb=/#.*$/,Ea=c.fn.load;c.fn.extend({load:function(a,b,d){if(typeof a!=="string"&&Ea)return Ea.apply(this,arguments);else if(!this.length)return this;var e=a.indexOf(" ");if(e>=0){var f=a.slice(e,a.length);a=a.slice(0,e)}e="GET";if(b)if(c.isFunction(b)){d= b;b=null}else if(typeof b==="object"){b=c.param(b,c.ajaxSettings.traditional);e="POST"}var h=this;c.ajax({url:a,type:e,dataType:"html",data:b,complete:function(k,l){if(l==="success"||l==="notmodified")h.html(f?c("
").append(k.responseText.replace(lb,"")).find(f):k.responseText);d&&h.each(d,[k.responseText,l,k])}});return this},serialize:function(){return c.param(this.serializeArray())},serializeArray:function(){return this.map(function(){return this.elements?c.makeArray(this.elements):this}).filter(function(){return this.name&& !this.disabled&&(this.checked||mb.test(this.nodeName)||nb.test(this.type))}).map(function(a,b){var d=c(this).val();return d==null?null:c.isArray(d)?c.map(d,function(e){return{name:b.name,value:e}}):{name:b.name,value:d}}).get()}});c.each("ajaxStart ajaxStop ajaxComplete ajaxError ajaxSuccess ajaxSend".split(" "),function(a,b){c.fn[b]=function(d){return this.bind(b,d)}});c.extend({get:function(a,b,d,e){if(c.isFunction(b)){e=e||d;d=b;b=null}return c.ajax({type:"GET",url:a,data:b,success:d,dataType:e})}, getScript:function(a,b){return c.get(a,null,b,"script")},getJSON:function(a,b,d){return c.get(a,b,d,"json")},post:function(a,b,d,e){if(c.isFunction(b)){e=e||d;d=b;b={}}return c.ajax({type:"POST",url:a,data:b,success:d,dataType:e})},ajaxSetup:function(a){c.extend(c.ajaxSettings,a)},ajaxSettings:{url:location.href,global:true,type:"GET",contentType:"application/x-www-form-urlencoded",processData:true,async:true,xhr:function(){return new E.XMLHttpRequest},accepts:{xml:"application/xml, text/xml",html:"text/html", script:"text/javascript, application/javascript",json:"application/json, text/javascript",text:"text/plain",_default:"*/*"}},ajax:function(a){var b=c.extend(true,{},c.ajaxSettings,a),d,e,f,h=b.type.toUpperCase(),k=ob.test(h);b.url=b.url.replace(sb,"");b.context=a&&a.context!=null?a.context:b;if(b.data&&b.processData&&typeof b.data!=="string")b.data=c.param(b.data,b.traditional);if(b.dataType==="jsonp"){if(h==="GET")T.test(b.url)||(b.url+=(ia.test(b.url)?"&":"?")+(b.jsonp||"callback")+"=?");else if(!b.data|| !T.test(b.data))b.data=(b.data?b.data+"&":"")+(b.jsonp||"callback")+"=?";b.dataType="json"}if(b.dataType==="json"&&(b.data&&T.test(b.data)||T.test(b.url))){d=b.jsonpCallback||"jsonp"+kb++;if(b.data)b.data=(b.data+"").replace(T,"="+d+"$1");b.url=b.url.replace(T,"="+d+"$1");b.dataType="script";var l=E[d];E[d]=function(m){f=m;c.handleSuccess(b,w,e,f);c.handleComplete(b,w,e,f);if(c.isFunction(l))l(m);else{E[d]=A;try{delete E[d]}catch(p){}}v&&v.removeChild(B)}}if(b.dataType==="script"&&b.cache===null)b.cache= false;if(b.cache===false&&h==="GET"){var n=c.now(),s=b.url.replace(pb,"$1_="+n);b.url=s+(s===b.url?(ia.test(b.url)?"&":"?")+"_="+n:"")}if(b.data&&h==="GET")b.url+=(ia.test(b.url)?"&":"?")+b.data;b.global&&c.active++===0&&c.event.trigger("ajaxStart");n=(n=qb.exec(b.url))&&(n[1]&&n[1]!==location.protocol||n[2]!==location.host);if(b.dataType==="script"&&h==="GET"&&n){var v=u.getElementsByTagName("head")[0]||u.documentElement,B=u.createElement("script");if(b.scriptCharset)B.charset=b.scriptCharset;B.src= b.url;if(!d){var D=false;B.onload=B.onreadystatechange=function(){if(!D&&(!this.readyState||this.readyState==="loaded"||this.readyState==="complete")){D=true;c.handleSuccess(b,w,e,f);c.handleComplete(b,w,e,f);B.onload=B.onreadystatechange=null;v&&B.parentNode&&v.removeChild(B)}}}v.insertBefore(B,v.firstChild);return A}var H=false,w=b.xhr();if(w){b.username?w.open(h,b.url,b.async,b.username,b.password):w.open(h,b.url,b.async);try{if(b.data!=null&&!k||a&&a.contentType)w.setRequestHeader("Content-Type", b.contentType);if(b.ifModified){c.lastModified[b.url]&&w.setRequestHeader("If-Modified-Since",c.lastModified[b.url]);c.etag[b.url]&&w.setRequestHeader("If-None-Match",c.etag[b.url])}n||w.setRequestHeader("X-Requested-With","XMLHttpRequest");w.setRequestHeader("Accept",b.dataType&&b.accepts[b.dataType]?b.accepts[b.dataType]+", */*; q=0.01":b.accepts._default)}catch(G){}if(b.beforeSend&&b.beforeSend.call(b.context,w,b)===false){b.global&&c.active--===1&&c.event.trigger("ajaxStop");w.abort();return false}b.global&& c.triggerGlobal(b,"ajaxSend",[w,b]);var M=w.onreadystatechange=function(m){if(!w||w.readyState===0||m==="abort"){H||c.handleComplete(b,w,e,f);H=true;if(w)w.onreadystatechange=c.noop}else if(!H&&w&&(w.readyState===4||m==="timeout")){H=true;w.onreadystatechange=c.noop;e=m==="timeout"?"timeout":!c.httpSuccess(w)?"error":b.ifModified&&c.httpNotModified(w,b.url)?"notmodified":"success";var p;if(e==="success")try{f=c.httpData(w,b.dataType,b)}catch(q){e="parsererror";p=q}if(e==="success"||e==="notmodified")d|| c.handleSuccess(b,w,e,f);else c.handleError(b,w,e,p);d||c.handleComplete(b,w,e,f);m==="timeout"&&w.abort();if(b.async)w=null}};try{var g=w.abort;w.abort=function(){w&&g.call&&g.call(w);M("abort")}}catch(j){}b.async&&b.timeout>0&&setTimeout(function(){w&&!H&&M("timeout")},b.timeout);try{w.send(k||b.data==null?null:b.data)}catch(o){c.handleError(b,w,null,o);c.handleComplete(b,w,e,f)}b.async||M();return w}},param:function(a,b){var d=[],e=function(h,k){k=c.isFunction(k)?k():k;d[d.length]=encodeURIComponent(h)+ "="+encodeURIComponent(k)};if(b===A)b=c.ajaxSettings.traditional;if(c.isArray(a)||a.DirectQuery)c.each(a,function(){e(this.name,this.value)});else for(var f in a)ca(f,a[f],b,e);return d.join("&").replace(rb,"+")}});c.extend({active:0,lastModified:{},etag:{},handleError:function(a,b,d,e){a.error&&a.error.call(a.context,b,d,e);a.global&&c.triggerGlobal(a,"ajaxError",[b,a,e])},handleSuccess:function(a,b,d,e){a.success&&a.success.call(a.context,e,d,b);a.global&&c.triggerGlobal(a,"ajaxSuccess",[b,a])},handleComplete:function(a, b,d){a.complete&&a.complete.call(a.context,b,d);a.global&&c.triggerGlobal(a,"ajaxComplete",[b,a]);a.global&&c.active--===1&&c.event.trigger("ajaxStop")},triggerGlobal:function(a,b,d){(a.context&&a.context.url==null?c(a.context):c.event).trigger(b,d)},httpSuccess:function(a){try{return!a.status&&location.protocol==="file:"||a.status>=200&&a.status<300||a.status===304||a.status===1223}catch(b){}return false},httpNotModified:function(a,b){var d=a.getResponseHeader("Last-Modified"),e=a.getResponseHeader("Etag"); if(d)c.lastModified[b]=d;if(e)c.etag[b]=e;return a.status===304},httpData:function(a,b,d){var e=a.getResponseHeader("content-type")||"",f=b==="xml"||!b&&e.indexOf("xml")>=0;a=f?a.responseXML:a.responseText;f&&a.documentElement.nodeName==="parsererror"&&c.error("parsererror");if(d&&d.dataFilter)a=d.dataFilter(a,b);if(typeof a==="string")if(b==="json"||!b&&e.indexOf("json")>=0)a=c.parseJSON(a);else if(b==="script"||!b&&e.indexOf("javascript")>=0)c.globalEval(a);return a}});if(E.ActiveXObject)c.ajaxSettings.xhr= function(){if(E.location.protocol!=="file:")try{return new E.XMLHttpRequest}catch(a){}try{return new E.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(b){}};c.support.ajax=!!c.ajaxSettings.xhr();var da={},tb=/^(?:toggle|show|hide)$/,ub=/^([+\-]=)?([\d+.\-]+)(.*)$/,aa,na=[["height","marginTop","marginBottom","paddingTop","paddingBottom"],["width","marginLeft","marginRight","paddingLeft","paddingRight"],["opacity"]];c.fn.extend({show:function(a,b,d){if(a||a===0)return this.animate(S("show",3),a,b,d);else{a= 0;for(b=this.length;a=0;e--)if(d[e].elem===this){b&&d[e](true);d.splice(e,1)}});b||this.dequeue();return this}});c.each({slideDown:S("show",1),slideUp:S("hide",1),slideToggle:S("toggle",1),fadeIn:{opacity:"show"},fadeOut:{opacity:"hide"}},function(a,b){c.fn[a]=function(d,e,f){return this.animate(b, d,e,f)}});c.extend({speed:function(a,b,d){var e=a&&typeof a==="object"?c.extend({},a):{complete:d||!d&&b||c.isFunction(a)&&a,duration:a,easing:d&&b||b&&!c.isFunction(b)&&b};e.duration=c.fx.off?0:typeof e.duration==="number"?e.duration:e.duration in c.fx.speeds?c.fx.speeds[e.duration]:c.fx.speeds._default;e.old=e.complete;e.complete=function(){e.queue!==false&&c(this).dequeue();c.isFunction(e.old)&&e.old.call(this)};return e},easing:{linear:function(a,b,d,e){return d+e*a},swing:function(a,b,d,e){return(-Math.cos(a* Math.PI)/2+0.5)*e+d}},timers:[],fx:function(a,b,d){this.options=b;this.elem=a;this.prop=d;if(!b.orig)b.orig={}}});c.fx.prototype={update:function(){this.options.step&&this.options.step.call(this.elem,this.now,this);(c.fx.step[this.prop]||c.fx.step._default)(this)},cur:function(){if(this.elem[this.prop]!=null&&(!this.elem.style||this.elem.style[this.prop]==null))return this.elem[this.prop];var a=parseFloat(c.css(this.elem,this.prop));return a&&a>-1E4?a:0},custom:function(a,b,d){function e(h){return f.step(h)} this.startTime=c.now();this.start=a;this.end=b;this.unit=d||this.unit||"px";this.now=this.start;this.pos=this.state=0;var f=this;a=c.fx;e.elem=this.elem;if(e()&&c.timers.push(e)&&!aa)aa=setInterval(a.tick,a.interval)},show:function(){this.options.orig[this.prop]=c.style(this.elem,this.prop);this.options.show=true;this.custom(this.prop==="width"||this.prop==="height"?1:0,this.cur());c(this.elem).show()},hide:function(){this.options.orig[this.prop]=c.style(this.elem,this.prop);this.options.hide=true; this.custom(this.cur(),0)},step:function(a){var b=c.now(),d=true;if(a||b>=this.options.duration+this.startTime){this.now=this.end;this.pos=this.state=1;this.update();this.options.curAnim[this.prop]=true;for(var e in this.options.curAnim)if(this.options.curAnim[e]!==true)d=false;if(d){if(this.options.overflow!=null&&!c.support.shrinkWrapBlocks){var f=this.elem,h=this.options;c.each(["","X","Y"],function(l,n){f.style["overflow"+n]=h.overflow[l]})}this.options.hide&&c(this.elem).hide();if(this.options.hide|| this.options.show)for(var k in this.options.curAnim)c.style(this.elem,k,this.options.orig[k]);this.options.complete.call(this.elem)}return false}else{a=b-this.startTime;this.state=a/this.options.duration;b=this.options.easing||(c.easing.swing?"swing":"linear");this.pos=c.easing[this.options.specialEasing&&this.options.specialEasing[this.prop]||b](this.state,a,0,1,this.options.duration);this.now=this.start+(this.end-this.start)*this.pos;this.update()}return true}};c.extend(c.fx,{tick:function(){for(var a= c.timers,b=0;b-1;e={};var s={};if(n)s=f.position();k=n?s.top:parseInt(k,10)||0;l=n?s.left:parseInt(l,10)||0;if(c.isFunction(b))b=b.call(a,d,h);if(b.top!=null)e.top=b.top-h.top+k;if(b.left!=null)e.left=b.left-h.left+l;"using"in b?b.using.call(a, e):f.css(e)}};c.fn.extend({position:function(){if(!this[0])return null;var a=this[0],b=this.offsetParent(),d=this.offset(),e=Fa.test(b[0].nodeName)?{top:0,left:0}:b.offset();d.top-=parseFloat(c.css(a,"marginTop"))||0;d.left-=parseFloat(c.css(a,"marginLeft"))||0;e.top+=parseFloat(c.css(b[0],"borderTopWidth"))||0;e.left+=parseFloat(c.css(b[0],"borderLeftWidth"))||0;return{top:d.top-e.top,left:d.left-e.left}},offsetParent:function(){return this.map(function(){for(var a=this.offsetParent||u.body;a&&!Fa.test(a.nodeName)&& c.css(a,"position")==="static";)a=a.offsetParent;return a})}});c.each(["Left","Top"],function(a,b){var d="scroll"+b;c.fn[d]=function(e){var f=this[0],h;if(!f)return null;if(e!==A)return this.each(function(){if(h=ea(this))h.scrollTo(!a?e:c(h).scrollLeft(),a?e:c(h).scrollTop());else this[d]=e});else return(h=ea(f))?"pageXOffset"in h?h[a?"pageYOffset":"pageXOffset"]:c.support.boxModel&&h.document.documentElement[d]||h.document.body[d]:f[d]}});c.each(["Height","Width"],function(a,b){var d=b.toLowerCase(); c.fn["inner"+b]=function(){return this[0]?parseFloat(c.css(this[0],d,"padding")):null};c.fn["outer"+b]=function(e){return this[0]?parseFloat(c.css(this[0],d,e?"margin":"border")):null};c.fn[d]=function(e){var f=this[0];if(!f)return e==null?null:this;if(c.isFunction(e))return this.each(function(h){var k=c(this);k[d](e.call(this,h,k[d]()))});return c.isWindow(f)?f.document.compatMode==="CSS1Compat"&&f.document.documentElement["client"+b]||f.document.body["client"+b]:f.nodeType===9?Math.max(f.documentElement["client"+ b],f.body["scroll"+b],f.documentElement["scroll"+b],f.body["offset"+b],f.documentElement["offset"+b]):e===A?parseFloat(c.css(f,d)):this.css(d,typeof e==="string"?e:e+"px")}})})(window); DirectQuery.noConflict(); } if(typeof(DirectQuery)=='undefined'){ eval('window.$ = j'+'Query;'); } //DirectQuery(document).ready(function(){$ = DirectQuery;}); // --- common.js --- Array.prototype.inArray = function (value) // Returns true if the passed value is found in the // array. Returns false if it is not. { var i; for (i=0; i < this.length; i++) { // Matches identical (===), not just similar (==). if (this[i] === value) { return true; } } return false; }; function getcookie(cookiename) { var cookiestring=""+document.cookie; var index1=cookiestring.indexOf(cookiename); if (index1==-1 || cookiename=="") return ""; var index2=cookiestring.indexOf(';',index1); if (index2==-1) index2=cookiestring.length; return unescape(cookiestring.substring(index1+cookiename.length+1,index2)); } function openSaleChannel(idSaleChannel,mode, params) { reffid=getcookie('reff_id'); reff=''; if(reffid!='') { reff="&reffid="+reffid; } if ((rt=getcookie('mny_rt'))) rt="&mny_rt="+rt; else rt=''; var didParam = ''; if(getcookie('did')!='') didParam="&did="+getcookie('did'); if (typeof(did)!='undefined') didParam="&did="+did; var epiParam = getParameterByName('epi'); if (epiParam !== '') { epiParam = '&epi=' + epiParam; } var dtcParam = ''; if(getcookie('dtc')!='') dtcParam="&dtc="+getcookie('dtc'); if (typeof(dtc)!='undefined' && dtcParam == '') dtcParam="&dtc="+dtc; var dtcParamS = ''; if(getcookie('source_dtc')!='') dtcParamS="&source="+getcookie('source_dtc'); if (typeof(source_dtc)!='undefined' && dtcParamS == '') dtcParamS="&source="+source_dtc; var fdidParam = '';//IDFormData if (typeof(idFormData)!='undefined') fdidParam="&fdid="+idFormData; var resParam=''; resParam = '&res='+screen.width+'x'+screen.height; var userAgent=''; userAgent = '&userAgent='+escape(navigator.userAgent); if (mode) mode="&"+mode; else mode=""; var size = 'width=920,height=770'; if(typeof(sizeMap)!='undefined'){ if(typeof(sizeMap[idSaleChannel])!='undefined') size = sizeMap[idSaleChannel]; } if(typeof(params)=='undefined') params = ''; else params = escape("&"+params); /* if (idSaleChannel==10) window.open('https://direct.money.pl/o/salechannel.php?idSaleChannel=' + idSaleChannel + '&idDistributor=' + idDistributor + reff + rt, 'formularz'); else window.open('https://direct.money.pl/o/salechannel.php?idSaleChannel=' + idSaleChannel + '&idDistributor=' + idDistributor + mode + reff + rt, 'formularz', 'width=800,height=550,status=yes,scrollbars=yes'); */ window.open('https://direct.money.pl/o/salechannel.php?idSaleChannel=' + idSaleChannel + '&idDistributor=' + idDistributor + mode + reff + rt + didParam + dtcParam + epiParam + dtcParamS + fdidParam + resParam + userAgent + '&from='+escape(window.location) + params, 'formularz', size +',status=yes,scrollbars=yes'); /* var nofrm = new Array(1,2,3,4,5,6,54,55,56,71,75,76,85,51,13,14,27,34,40,43,48,81,39,74,78,86,87,88,83,38,138,82,84,128,127,126,125,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,129,130,131,132,133,139,140,102,148,151,152,153,154); if (nofrm.inArray(idSaleChannel)) { window.open('https://direct.money.pl/o/salechannel.php?idSaleChannel=' + idSaleChannel + '&idDistributor=' + idDistributor, '', 'width=800,height=550,status=yes,scrollbars=yes'); } else { window.open('https://direct.money.pl/o/form.php?idSaleChannel=' + idSaleChannel + '&idDistributor=' + idDistributor, mode, 'width=800,height=550,status=yes'); } */ } function m2mOpenSaleChannel(idSaleChannel, id) { if (idSaleChannel==304) { size=' width=880,height=1160 '; } else { size = ' width=920,height=770 '; } var didParam = ''; if (typeof(did)!='undefined') didParam=","+did; window.open('https://direct.money.pl/d/advertising_c3.php?'+id+','+idDistributor+',s,'+idSaleChannel + didParam, 'formularz', size +',status=yes,scrollbars=yes'); } function openMultiChannel(idMultiChannel, idOfferer, params){ var paramsStr =''; if(typeof(params)!='undefined'){ paramsStr = '&' + params.join('&'); } window.open('https://direct.money.pl/o/multiform.php?idMultiForm=' + idMultiChannel + '&idDistributor=' + idDistributor + '&idOfferer='+idOfferer + paramsStr, 'formularz', 'width=970,height=650,status=yes,scrollbars=yes'); } function openZZKChannel(zzkType, idSC, offererName){ var idSCParam=''; if(typeof(idSC)!='undefined'){ idSCParam = '&idSC='+idSC; } var offererNameParam=''; if(typeof(offererName)!='undefined'){ offererNameParam = '&bank='+offererName; } window.open('https://direct.money.pl/zzk2/new/index3.html?IDDistributor=' + idDistributor + '&type=' + zzkType + idSCParam + offererNameParam, 'formularz', 'width=965 ,height=700,status=yes,scrollbars=yes'); } function XopenSaleChannel(idSaleChannel) { //src.href='https://direct.money.pl/o/salechannel.php?idSaleChannel=' + idSaleChannel + '&idDistributor=' + idDistributor; //src.target="_blank"; window.open('https://direct.money.pl/o/salechannel.php?idSaleChannel=' + idSaleChannel + '&idDistributor=' + idDistributor, 'formularz'); } function getParameterByName( name ) { name = name.replace(/[\[]/,"\\\[").replace(/[\]]/,"\\\]"); var regexS = "[\\?&]"+name+"=([^&#]*)"; var regex = new RegExp( regexS ); var results = regex.exec( window.location.href ); if( results == null ) return ""; else return decodeURIComponent(results[1].replace(/\+/g, " ")); } function catchReff() { var dp = (document.location && document.location.protocol && document.location.protocol=='https:')?'https://':'http://'; var reff=getParameterByName('reff'); if (reff) { var _refftrackimg = new Image(1,1); _refftrackimg.src=dp+'direct.money.pl/o/catchreff.php?reff='+reff+'&idDistributor=' + idDistributor + '&rnd='+Math.round(Math.random()*10000000000); } else { var _directtrackimg = new Image(1,1); _directtrackimg.src=dp+'direct.money.pl/o/directtrack.php?rnd='+Math.round(Math.random()*10000000000); } } if (window.addEventListener) { window.addEventListener('load',catchReff,false); } else if (window.attachEvent) { window.attachEvent('onload',catchReff); } /*load style content in IE*/ function fixCssScript(){ var tmpDiv = document.createElement('div'); if(typeof(css_script) !='undefined'){ tmpDiv.innerHTML = '

x

'+css_script; if(tmpDiv.childNodes[1].nodeName == 'STYLE'){ document.body.appendChild(tmpDiv.childNodes[1]); } } } if (window.addEventListener) { window.addEventListener('load',fixCssScript,false); } else if (window.attachEvent) { window.attachEvent('onload',fixCssScript); } function number_format(number, decimals, dec_point, thousands_sep){ if(typeof(NumberFormat)=='undefined'){ return number; } if(typeof(decimals)=='undefined')decimals = '0'; if(typeof(dec_point)=='undefined')dec_point = '.'; if(typeof(thousands_sep)=='undefined')thousands_sep = ' '; var num = new NumberFormat(number); num.setPlaces(decimals, false); num.setSeparators(true, thousands_sep, dec_point); return num.toFormatted(); } function comparisionHeader(actionType, list){ if(typeof(list)=='undefined')return; this.childList = { 'UL': {nextHeader: '
 • Pozostałe produkty...
 • '}, 'TABLE':{nextHeader: '
  '}, 'DIV':{nextHeader: ''} }; this.childNode = this.childList[list.nodeName]; this.headerContent = '

  Polecamy...

  '; if(actionType=='sortStart'){ DirectQuery(document).find('.HeaderDesc').remove(); } if(actionType=='sortEnd'){ if(firstSort){ if(DirectQuery(list).find('.item').length>0){ if(typeof(facebookComparisionHeader)!='undefined'){ this.headerContent = facebookComparisionHeader; } DirectQuery(list).before(this.headerContent); } if(DirectQuery(list).find('.item').length > 1){ DirectQuery(list).find('.item:eq(0)').after(this.childNode.nextHeader); } } firstSort = false; } } var getURLParams = function(){ var url_search = document.location.search.substr(1).split('&'); var get = {}; for(var item in url_search){ var tmp = url_search[item].split('='); get[tmp[0]] = tmp[1]; } return get; } function checkURLParams(){ var GET = getURLParams(); if(typeof(GET['compHeader'])!='undefined'){ compHeader = GET['compHeader']; if(compHeader == 'on'){ addHeader = true; } } if(typeof(GET['sortBy'])!='undefined') { var tableHeader = DirectQuery('#comparisonResults th'); for(var i=0; i'); } } formObj.submit(); } function setCalcResultOnCenter(obj, offset){ if(typeof(offset)=='undefined'){ var offset = 100; } if(typeof(obj)!='undefined'){ scrollTo(0,obj.offsetTop-offset); } else{ window.location.hash = 'calcButton'; scrollBy(0, -window.innerHeight/4); } } function addModuleStats(params){ if(params['module'] ){ var refferer = ''; if(typeof(params['refferer'])!='undefined'){ refferer = '&refferer='+params['refferer']; } else{ refferer = '&refferer='+window.location; } var img = new Image(1,1); img.src = '/d/module_statistics.php?IDDistributor='+idDistributor+'&module='+params['module']+refferer+'&type=image&rnd='+Math.round(Math.random()*10000000000); } } function showMailCollector(type) { type = typeof type !== 'undefined' ? type : 'indywidualny'; DirectQuery('#globalBackground').show(); mailCollectorDiv = document.createElement('div'); DirectQuery(mailCollectorDiv).hide().id("mailCollector").appendTo(DirectQuery("body")); DirectQuery.post('/mail-collector/'+type+'/', {}, function(data) { alert('OK'); console.log(data); }, 'json' ); } var _gaq= []; function ComparisionTextExtraction(node){ var jnode = DirectQuery(node); switch (jnode.attr('class')){ case 'first' : return jnode.find('img').attr('alt'); break; case 'last' : var value = parseInt(jnode.find('span.inrate').html()); if(isNaN(value)) return 0; else return value; break; default: if(jnode.find('span').length==0 )return 0; var value = parseFloat(jnode.find('span').html().replace(/ /g, "")); if(isNaN(value)) return 0; else return value; } } /** * addSlider2 * * oParams: * @required slider * @required input * @required sliderConfig http://refreshless.com/nouislider/slider-options/ * @nullable sufix */ function addSlider2(oParams) { // make sure that oParams object is provided if(typeof oParams !== "object") { throw new Error("oParams is not type of object"); } // data (keys) required to build slider var requiredFields = [ "slider", "input", "sliderConfig" ]; // make sure that user specified required data (keys) for(var i = 0; i < requiredFields.length; i++) { var requiredField = requiredFields[i]; if(!oParams.hasOwnProperty(requiredField)) { throw new Error("addSlider2: oParams object is incomplete. Required key `" + requiredField + "` has not been found"); } } // celowo zamknięte (function(oParams) { var slider = document.getElementById(oParams.slider); var input = DirectQuery("#" + oParams.input); noUiSlider.create(slider, oParams.sliderConfig); input.on("change", function(e) { slider.noUiSlider.set(parseInt(input.val())); }); slider.noUiSlider.on("update", function(values, handle) { var value = parseInt(values[handle]); if(typeof(DirectQuery(input).attr('sufix')) != 'undefined'){ value = number_format(value) + ' '+ DirectQuery(input).attr('sufix'); } input.val(value); }); })(oParams); } function onlyDigitsValues(field){ DirectQuery( field ).focus(function() { DirectQuery(field).val(parseFloat(DirectQuery(field).val().replace(/ /g,''))); }); DirectQuery( field ).keydown(function(event) { var avail_keys =[8,27,37,39,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105]; if(DirectQuery.inArray(event.which,avail_keys)==-1 || event.shiftKey){ event.preventDefault(); } }); DirectQuery( field).blur(function() { var val = ''; val = parseFloat(DirectQuery(field).val().replace(/ /g,'')); if(isNaN(val)){ if(typeof(DirectQuery(field).attr('min')) != 'undefined'){ val = DirectQuery(field).attr('min'); } else{ val = 0; } } if(typeof(DirectQuery(field).attr('sufix')) != 'undefined'){ val =number_format(val) + ' '+ DirectQuery(field).attr('sufix'); } DirectQuery(field).val(val); }); } function openLP(location) { var res = location.split("?"); if(res.length == 2) { window.open(location + '&IDType=' + idType + '&idDistributor=' + idDistributor); } else { window.open(location + '?IDType=' + idType + '&idDistributor=' + idDistributor); } } var idDistributor = 532; function loadForm_T17(){ var formData = DirectQuery('#m2m_comparison_mini_ranking_t17_5db0248247a68 .comparisonForm').serializeArray(); var uri=[]; if(formData.length > 0){ for(item in formData){ if(formData[item].name) uri.push(encodeURI(formData[item].name+'='+formData[item].value.replace(/ /g ,''))); } } var url = 'http://cf.pieniadz.pl/d/m2m_top.php?params=distributor,532,type,17,view,mini,offererLimit,3,format,ajax'+ '&'+uri.join('&')+ '&callback=?'; DirectQuery.getJSON( url, function(data){ DirectQuery('#m2m_comparison_mini_ranking_t17_5db0248247a68').html(data.content); }); } loadForm_T17(); DirectQuery('#m2m_comparison_mini_ranking_t17_5db0248247a68 .comparisonForm input[type=text],#m2m_comparison_mini_ranking_t17_5db0248247a68 .comparisonForm select').live('change', function(){ loadForm_T17(); } ); function submitComparisonFormType17(form){ form.action = "http://cf.pieniadz.pl/kontamlodziezowe/porownanie-ofert/"; return true; } var wp_gemius_send = false; var wp_cookie_info = false; var wp_dot_type = ""; var wp_sn = "money_direct"; var wp_dot_addparams = {"ctype":17, "csystem":"m2m"}; document.write(''); var gwpClientId = "directmoney", gwpPxInfo = { action : "view" }, gwpExtParams = [ {name:"Produkt", value: "17"}, {name:"Kwota", value: "0"} ]; /* START sekcja stała, nie parametryzowana */ var gwpAction = (typeof gwpPxInfo != "undefined" && gwpPxInfo != null && typeof gwpPxInfo.action != "undefined" && gwpPxInfo.action != null) ? gwpPxInfo.action: 'undefined', gwpReferer = escape(new String(window.location).substring(0,250)), tt = Math.round(Math.random()*1E10), requestParams = { gwpAction : gwpAction, gwpReferer : gwpReferer, tt : tt, gwpClientId : gwpClientId }; (function (d, s, id, u, x) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; x.tt = Math.round(Math.random() * 1E10); js.src = "//px.wp.pl//" + u + "?" + (function (o, p) { for (p in x) if (typeof x[p] === "object") o.push(p + '=' + escape(JSON.stringify(x[p]))); else o.push(p + '=' + escape(x[p])); return o.join("&"); }([])); fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "gwppx", "exdotdynamic/", requestParams)); document.write('

  Ranking kont młodzieżowych

  '); document.write('
  '); // --- DirectQuery.js --- if(typeof(DirectQuery)=='undefined' /*|| (DirectQuery().DirectQuery < '1.4.3')*/){ (function(E,A){function U(){return false}function ba(){return true}function ja(a,b,d){d[0].type=a;return c.event.handle.apply(b,d)}function Ga(a){var b,d,e=[],f=[],h,k,l,n,s,v,B,D;k=c.data(this,this.nodeType?"events":"__events__");if(typeof k==="function")k=k.events;if(!(a.liveFired===this||!k||!k.live||a.button&&a.type==="click")){if(a.namespace)D=RegExp("(^|\\.)"+a.namespace.split(".").join("\\.(?:.*\\.)?")+"(\\.|$)");a.liveFired=this;var H=k.live.slice(0);for(n=0;nd)break;a.currentTarget=f.elem;a.data=f.handleObj.data; a.handleObj=f.handleObj;D=f.handleObj.origHandler.apply(f.elem,arguments);if(D===false||a.isPropagationStopped()){d=f.level;if(D===false)b=false}}return b}}function Y(a,b){return(a&&a!=="*"?a+".":"")+b.replace(Ha,"`").replace(Ia,"&")}function ka(a,b,d){if(c.isFunction(b))return c.grep(a,function(f,h){return!!b.call(f,h,f)===d});else if(b.nodeType)return c.grep(a,function(f){return f===b===d});else if(typeof b==="string"){var e=c.grep(a,function(f){return f.nodeType===1});if(Ja.test(b))return c.filter(b, e,!d);else b=c.filter(b,e)}return c.grep(a,function(f){return c.inArray(f,b)>=0===d})}function la(a,b){var d=0;b.each(function(){if(this.nodeName===(a[d]&&a[d].nodeName)){var e=c.data(a[d++]),f=c.data(this,e);if(e=e&&e.events){delete f.handle;f.events={};for(var h in e)for(var k in e[h])c.event.add(this,h,e[h][k],e[h][k].data)}}})}function Ka(a,b){b.src?c.ajax({url:b.src,async:false,dataType:"script"}):c.globalEval(b.text||b.textContent||b.innerHTML||"");b.parentNode&&b.parentNode.removeChild(b)} function ma(a,b,d){var e=b==="width"?a.offsetWidth:a.offsetHeight;if(d==="border")return e;c.each(b==="width"?La:Ma,function(){d||(e-=parseFloat(c.css(a,"padding"+this))||0);if(d==="margin")e+=parseFloat(c.css(a,"margin"+this))||0;else e-=parseFloat(c.css(a,"border"+this+"Width"))||0});return e}function ca(a,b,d,e){if(c.isArray(b)&&b.length)c.each(b,function(f,h){d||Na.test(a)?e(a,h):ca(a+"["+(typeof h==="object"||c.isArray(h)?f:"")+"]",h,d,e)});else if(!d&&b!=null&&typeof b==="object")c.isEmptyObject(b)? e(a,""):c.each(b,function(f,h){ca(a+"["+f+"]",h,d,e)});else e(a,b)}function S(a,b){var d={};c.each(na.concat.apply([],na.slice(0,b)),function(){d[this]=a});return d}function oa(a){if(!da[a]){var b=c("<"+a+">").appendTo("body"),d=b.css("display");b.remove();if(d==="none"||d==="")d="block";da[a]=d}return da[a]}function ea(a){return c.isWindow(a)?a:a.nodeType===9?a.defaultView||a.parentWindow:false}var u=E.document,c=function(){function a(){if(!b.isReady){try{u.documentElement.doScroll("left")}catch(i){setTimeout(a, 1);return}b.ready()}}var b=function(i,r){return new b.fn.init(i,r)},d=E.DirectQuery,e=E.$,f,h=/^(?:[^<]*(<[\w\W]+>)[^>]*$|#([\w\-]+)$)/,k=/\S/,l=/^\s+/,n=/\s+$/,s=/\W/,v=/\d/,B=/^<(\w+)\s*\/?>(?:<\/\1>)?$/,D=/^[\],:{}\s]*$/,H=/\\(?:["\\\/bfnrt]|u[0-9a-fA-F]{4})/g,w=/"[^"\\\n\r]*"|true|false|null|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?/g,G=/(?:^|:|,)(?:\s*\[)+/g,M=/(webkit)[ \/]([\w.]+)/,g=/(opera)(?:.*version)?[ \/]([\w.]+)/,j=/(msie) ([\w.]+)/,o=/(mozilla)(?:.*? rv:([\w.]+))?/,m=navigator.userAgent,p=false, q=[],t,x=Object.prototype.toString,C=Object.prototype.hasOwnProperty,P=Array.prototype.push,N=Array.prototype.slice,R=String.prototype.trim,Q=Array.prototype.indexOf,L={};b.fn=b.prototype={init:function(i,r){var y,z,F;if(!i)return this;if(i.nodeType){this.context=this[0]=i;this.length=1;return this}if(i==="body"&&!r&&u.body){this.context=u;this[0]=u.body;this.selector="body";this.length=1;return this}if(typeof i==="string")if((y=h.exec(i))&&(y[1]||!r))if(y[1]){F=r?r.ownerDocument||r:u;if(z=B.exec(i))if(b.isPlainObject(r)){i= [u.createElement(z[1])];b.fn.attr.call(i,r,true)}else i=[F.createElement(z[1])];else{z=b.buildFragment([y[1]],[F]);i=(z.cacheable?z.fragment.cloneNode(true):z.fragment).childNodes}return b.merge(this,i)}else{if((z=u.getElementById(y[2]))&&z.parentNode){if(z.id!==y[2])return f.find(i);this.length=1;this[0]=z}this.context=u;this.selector=i;return this}else if(!r&&!s.test(i)){this.selector=i;this.context=u;i=u.getElementsByTagName(i);return b.merge(this,i)}else return!r||r.DirectQuery?(r||f).find(i):b(r).find(i); else if(b.isFunction(i))return f.ready(i);if(i.selector!==A){this.selector=i.selector;this.context=i.context}return b.makeArray(i,this)},selector:"",DirectQuery:"1.4.3",length:0,size:function(){return this.length},toArray:function(){return N.call(this,0)},get:function(i){return i==null?this.toArray():i<0?this.slice(i)[0]:this[i]},pushStack:function(i,r,y){var z=b();b.isArray(i)?P.apply(z,i):b.merge(z,i);z.prevObject=this;z.context=this.context;if(r==="find")z.selector=this.selector+(this.selector?" ": "")+y;else if(r)z.selector=this.selector+"."+r+"("+y+")";return z},each:function(i,r){return b.each(this,i,r)},ready:function(i){b.bindReady();if(b.isReady)i.call(u,b);else q&&q.push(i);return this},eq:function(i){return i===-1?this.slice(i):this.slice(i,+i+1)},first:function(){return this.eq(0)},last:function(){return this.eq(-1)},slice:function(){return this.pushStack(N.apply(this,arguments),"slice",N.call(arguments).join(","))},map:function(i){return this.pushStack(b.map(this,function(r,y){return i.call(r, y,r)}))},end:function(){return this.prevObject||b(null)},push:P,sort:[].sort,splice:[].splice};b.fn.init.prototype=b.fn;b.extend=b.fn.extend=function(){var i=arguments[0]||{},r=1,y=arguments.length,z=false,F,I,K,J,fa;if(typeof i==="boolean"){z=i;i=arguments[1]||{};r=2}if(typeof i!=="object"&&!b.isFunction(i))i={};if(y===r){i=this;--r}for(;r0)){if(q){for(var r=0;i=q[r++];)i.call(u,b);q=null}b.fn.triggerHandler&&b(u).triggerHandler("ready")}}},bindReady:function(){if(!p){p=true;if(u.readyState==="complete")return setTimeout(b.ready, 1);if(u.addEventListener){u.addEventListener("DOMContentLoaded",t,false);E.addEventListener("load",b.ready,false)}else if(u.attachEvent){u.attachEvent("onreadystatechange",t);E.attachEvent("onload",b.ready);var i=false;try{i=E.frameElement==null}catch(r){}u.documentElement.doScroll&&i&&a()}}},isFunction:function(i){return b.type(i)==="function"},isArray:Array.isArray||function(i){return b.type(i)==="array"},isWindow:function(i){return i&&typeof i==="object"&&"setInterval"in i},isNaN:function(i){return i== null||!v.test(i)||isNaN(i)},type:function(i){return i==null?String(i):L[x.call(i)]||"object"},isPlainObject:function(i){if(!i||b.type(i)!=="object"||i.nodeType||b.isWindow(i))return false;if(i.constructor&&!C.call(i,"constructor")&&!C.call(i.constructor.prototype,"isPrototypeOf"))return false;for(var r in i);return r===A||C.call(i,r)},isEmptyObject:function(i){for(var r in i)return false;return true},error:function(i){throw i;},parseJSON:function(i){if(typeof i!=="string"||!i)return null;i=b.trim(i); if(D.test(i.replace(H,"@").replace(w,"]").replace(G,"")))return E.JSON&&E.JSON.parse?E.JSON.parse(i):(new Function("return "+i))();else b.error("Invalid JSON: "+i)},noop:function(){},globalEval:function(i){if(i&&k.test(i)){var r=u.getElementsByTagName("head")[0]||u.documentElement,y=u.createElement("script");y.type="text/javascript";if(b.support.scriptEval)y.appendChild(u.createTextNode(i));else y.text=i;r.insertBefore(y,r.firstChild);r.removeChild(y)}},nodeName:function(i,r){return i.nodeName&&i.nodeName.toUpperCase()=== r.toUpperCase()},each:function(i,r,y){var z,F=0,I=i.length,K=I===A||b.isFunction(i);if(y)if(K)for(z in i){if(r.apply(i[z],y)===false)break}else for(;F";a=u.createDocumentFragment();a.appendChild(d.firstChild);c.support.checkClone=a.cloneNode(true).cloneNode(true).lastChild.checked;c(function(){var s=u.createElement("div"); s.style.width=s.style.paddingLeft="1px";u.body.appendChild(s);c.boxModel=c.support.boxModel=s.offsetWidth===2;if("zoom"in s.style){s.style.display="inline";s.style.zoom=1;c.support.inlineBlockNeedsLayout=s.offsetWidth===2;s.style.display="";s.innerHTML="
  ";c.support.shrinkWrapBlocks=s.offsetWidth!==2}s.innerHTML="
  Pozostałe produkty...
  Pozostałe produkty...
  t


  ";if(!(j.querySelectorAll&&j.querySelectorAll(".TEST").length===0)){l=function(m,p,q,t){p=p||u;if(!t&&!l.isXML(p))if(p.nodeType===9)try{return D(p.querySelectorAll(m),q)}catch(x){}else if(p.nodeType===1&&p.nodeName.toLowerCase()!=="object"){var C=p.id,P=p.id="__sizzle__";try{return D(p.querySelectorAll("#"+P+" "+m),q)}catch(N){}finally{if(C)p.id=C;else p.removeAttribute("id")}}return g(m,p,q,t)};for(var o in g)l[o]=g[o]; j=null}}();(function(){var g=u.documentElement,j=g.matchesSelector||g.mozMatchesSelector||g.webkitMatchesSelector||g.msMatchesSelector,o=false;try{j.call(u.documentElement,":sizzle")}catch(m){o=true}if(j)l.matchesSelector=function(p,q){try{if(o||!n.match.PSEUDO.test(q))return j.call(p,q)}catch(t){}return l(q,null,null,[p]).length>0}})();(function(){var g=u.createElement("div");g.innerHTML="
  ";if(!(!g.getElementsByClassName||g.getElementsByClassName("e").length=== 0)){g.lastChild.className="e";if(g.getElementsByClassName("e").length!==1){n.order.splice(1,0,"CLASS");n.find.CLASS=function(j,o,m){if(typeof o.getElementsByClassName!=="undefined"&&!m)return o.getElementsByClassName(j[1])};g=null}}})();l.contains=u.documentElement.contains?function(g,j){return g!==j&&(g.contains?g.contains(j):true)}:function(g,j){return!!(g.compareDocumentPosition(j)&16)};l.isXML=function(g){return(g=(g?g.ownerDocument||g:0).documentElement)?g.nodeName!=="HTML":false};var M=function(g, j){for(var o=[],m="",p,q=j.nodeType?[j]:j;p=n.match.PSEUDO.exec(g);){m+=p[0];g=g.replace(n.match.PSEUDO,"")}g=n.relative[g]?g+"*":g;p=0;for(var t=q.length;p0)for(var h=d;h0},closest:function(a, b){var d=[],e,f,h=this[0];if(c.isArray(a)){var k={},l,n=1;if(h&&a.length){e=0;for(f=a.length;e-1:c(h).is(e))d.push({selector:l,elem:h,level:n})}h=h.parentNode;n++}}return d}k=$a.test(a)?c(a,b||this.context):null;e=0;for(f=this.length;e-1:c.find.matchesSelector(h,a)){d.push(h);break}else{h=h.parentNode;if(!h|| !h.ownerDocument||h===b)break}d=d.length>1?c.unique(d):d;return this.pushStack(d,"closest",a)},index:function(a){if(!a||typeof a==="string")return c.inArray(this[0],a?c(a):this.parent().children());return c.inArray(a.DirectQuery?a[0]:a,this)},add:function(a,b){var d=typeof a==="string"?c(a,b||this.context):c.makeArray(a),e=c.merge(this.get(),d);return this.pushStack(!d[0]||!d[0].parentNode||d[0].parentNode.nodeType===11||!e[0]||!e[0].parentNode||e[0].parentNode.nodeType===11?e:c.unique(e))},andSelf:function(){return this.add(this.prevObject)}}); c.each({parent:function(a){return(a=a.parentNode)&&a.nodeType!==11?a:null},parents:function(a){return c.dir(a,"parentNode")},parentsUntil:function(a,b,d){return c.dir(a,"parentNode",d)},next:function(a){return c.nth(a,2,"nextSibling")},prev:function(a){return c.nth(a,2,"previousSibling")},nextAll:function(a){return c.dir(a,"nextSibling")},prevAll:function(a){return c.dir(a,"previousSibling")},nextUntil:function(a,b,d){return c.dir(a,"nextSibling",d)},prevUntil:function(a,b,d){return c.dir(a,"previousSibling", d)},siblings:function(a){return c.sibling(a.parentNode.firstChild,a)},children:function(a){return c.sibling(a.firstChild)},contents:function(a){return c.nodeName(a,"iframe")?a.contentDocument||a.contentWindow.document:c.makeArray(a.childNodes)}},function(a,b){c.fn[a]=function(d,e){var f=c.map(this,b,d);Wa.test(a)||(e=d);if(e&&typeof e==="string")f=c.filter(e,f);f=this.length>1?c.unique(f):f;if((this.length>1||Ya.test(e))&&Xa.test(a))f=f.reverse();return this.pushStack(f,a,Za.call(arguments).join(","))}}); c.extend({filter:function(a,b,d){if(d)a=":not("+a+")";return b.length===1?c.find.matchesSelector(b[0],a)?[b[0]]:[]:c.find.matches(a,b)},dir:function(a,b,d){var e=[];for(a=a[b];a&&a.nodeType!==9&&(d===A||a.nodeType!==1||!c(a).is(d));){a.nodeType===1&&e.push(a);a=a[b]}return e},nth:function(a,b,d){b=b||1;for(var e=0;a;a=a[d])if(a.nodeType===1&&++e===b)break;return a},sibling:function(a,b){for(var d=[];a;a=a.nextSibling)a.nodeType===1&&a!==b&&d.push(a);return d}});var xa=/ DirectQuery\d+="(?:\d+|null)"/g, $=/^\s+/,ya=/<(?!area|br|col|embed|hr|img|input|link|meta|param)(([\w:]+)[^>]*)\/>/ig,za=/<([\w:]+)/,ab=/\s]+\/)>/g,O={option:[1,""],legend:[1,"
  ","
  "],thead:[1,"","
  "],tr:[2,"","
  "],td:[3,"","
  "],col:[2,"","
  "], area:[1,"",""],_default:[0,"",""]};O.optgroup=O.option;O.tbody=O.tfoot=O.colgroup=O.caption=O.thead;O.th=O.td;if(!c.support.htmlSerialize)O._default=[1,"div
  ","
  "];c.fn.extend({text:function(a){if(c.isFunction(a))return this.each(function(b){var d=c(this);d.text(a.call(this,b,d.text()))});if(typeof a!=="object"&&a!==A)return this.empty().append((this[0]&&this[0].ownerDocument||u).createTextNode(a));return c.text(this)},wrapAll:function(a){if(c.isFunction(a))return this.each(function(d){c(this).wrapAll(a.call(this, d))});if(this[0]){var b=c(a,this[0].ownerDocument).eq(0).clone(true);this[0].parentNode&&b.insertBefore(this[0]);b.map(function(){for(var d=this;d.firstChild&&d.firstChild.nodeType===1;)d=d.firstChild;return d}).append(this)}return this},wrapInner:function(a){if(c.isFunction(a))return this.each(function(b){c(this).wrapInner(a.call(this,b))});return this.each(function(){var b=c(this),d=b.contents();d.length?d.wrapAll(a):b.append(a)})},wrap:function(a){return this.each(function(){c(this).wrapAll(a)})}, unwrap:function(){return this.parent().each(function(){c.nodeName(this,"body")||c(this).replaceWith(this.childNodes)}).end()},append:function(){return this.domManip(arguments,true,function(a){this.nodeType===1&&this.appendChild(a)})},prepend:function(){return this.domManip(arguments,true,function(a){this.nodeType===1&&this.insertBefore(a,this.firstChild)})},before:function(){if(this[0]&&this[0].parentNode)return this.domManip(arguments,false,function(b){this.parentNode.insertBefore(b,this)});else if(arguments.length){var a= c(arguments[0]);a.push.apply(a,this.toArray());return this.pushStack(a,"before",arguments)}},after:function(){if(this[0]&&this[0].parentNode)return this.domManip(arguments,false,function(b){this.parentNode.insertBefore(b,this.nextSibling)});else if(arguments.length){var a=this.pushStack(this,"after",arguments);a.push.apply(a,c(arguments[0]).toArray());return a}},remove:function(a,b){for(var d=0,e;(e=this[d])!=null;d++)if(!a||c.filter(a,[e]).length){if(!b&&e.nodeType===1){c.cleanData(e.getElementsByTagName("*")); c.cleanData([e])}e.parentNode&&e.parentNode.removeChild(e)}return this},empty:function(){for(var a=0,b;(b=this[a])!=null;a++)for(b.nodeType===1&&c.cleanData(b.getElementsByTagName("*"));b.firstChild;)b.removeChild(b.firstChild);return this},clone:function(a){var b=this.map(function(){if(!c.support.noCloneEvent&&!c.isXMLDoc(this)){var d=this.outerHTML,e=this.ownerDocument;if(!d){d=e.createElement("div");d.appendChild(this.cloneNode(true));d=d.innerHTML}return c.clean([d.replace(xa,"").replace(cb,'="$1">').replace($, "")],e)[0]}else return this.cloneNode(true)});if(a===true){la(this,b);la(this.find("*"),b.find("*"))}return b},html:function(a){if(a===A)return this[0]&&this[0].nodeType===1?this[0].innerHTML.replace(xa,""):null;else if(typeof a==="string"&&!Aa.test(a)&&(c.support.leadingWhitespace||!DirectQuery.test(a))&&!O[(za.exec(a)||["",""])[1].toLowerCase()]){a=a.replace(ya,"<$1>");try{for(var b=0,d=this.length;b0||e.cacheable||this.length>1?l.cloneNode(true):l)}k.length&&c.each(k,Ka)}return this}});c.buildFragment=function(a,b,d){var e,f,h;b=b&&b[0]?b[0].ownerDocument||b[0]:u;if(a.length===1&&typeof a[0]==="string"&&a[0].length<512&&b===u&&!Aa.test(a[0])&&(c.support.checkClone|| !Ba.test(a[0]))){f=true;if(h=c.fragments[a[0]])if(h!==1)e=h}if(!e){e=b.createDocumentFragment();c.clean(a,b,e,d)}if(f)c.fragments[a[0]]=h?e:1;return{fragment:e,cacheable:f}};c.fragments={};c.each({appendTo:"append",prependTo:"prepend",insertBefore:"before",insertAfter:"after",replaceAll:"replaceWith"},function(a,b){c.fn[a]=function(d){var e=[];d=c(d);var f=this.length===1&&this[0].parentNode;if(f&&f.nodeType===11&&f.childNodes.length===1&&d.length===1){d[b](this[0]);return this}else{f=0;for(var h= d.length;f0?this.clone(true):this).get();c(d[f])[b](k);e=e.concat(k)}return this.pushStack(e,a,d.selector)}}});c.extend({clean:function(a,b,d,e){b=b||u;if(typeof b.createElement==="undefined")b=b.ownerDocument||b[0]&&b[0].ownerDocument||u;for(var f=[],h=0,k;(k=a[h])!=null;h++){if(typeof k==="number")k+="";if(k){if(typeof k==="string"&&!bb.test(k))k=b.createTextNode(k);else if(typeof k==="string"){k=k.replace(ya,"<$1>");var l=(za.exec(k)||["",""])[1].toLowerCase(),n=O[l]||O._default, s=n[0],v=b.createElement("div");for(v.innerHTML=n[1]+k+n[2];s--;)v=v.lastChild;if(!c.support.tbody){s=ab.test(k);l=l==="table"&&!s?v.firstChild&&v.firstChild.childNodes:n[1]===""&&!s?v.childNodes:[];for(n=l.length-1;n>=0;--n)c.nodeName(l[n],"tbody")&&!l[n].childNodes.length&&l[n].parentNode.removeChild(l[n])}!c.support.leadingWhitespace&&DirectQuery.test(k)&&v.insertBefore(b.createTextNode(DirectQuery.exec(k)[0]),v.firstChild);k=v.childNodes}if(k.nodeType)f.push(k);else f=c.merge(f,k)}}if(d)for(h=0;f[h];h++)if(e&& c.nodeName(f[h],"script")&&(!f[h].type||f[h].type.toLowerCase()==="text/javascript"))e.push(f[h].parentNode?f[h].parentNode.removeChild(f[h]):f[h]);else{f[h].nodeType===1&&f.splice.apply(f,[h+1,0].concat(c.makeArray(f[h].getElementsByTagName("script"))));d.appendChild(f[h])}return f},cleanData:function(a){for(var b,d,e=c.cache,f=c.event.special,h=c.support.deleteExpando,k=0,l;(l=a[k])!=null;k++)if(!(l.nodeName&&c.noData[l.nodeName.toLowerCase()]))if(d=l[c.expando]){if((b=e[d])&&b.events)for(var n in b.events)f[n]? c.event.remove(l,n):c.removeEvent(l,n,b.handle);if(h)delete l[c.expando];else l.removeAttribute&&l.removeAttribute(c.expando);delete e[d]}}});var Ca=/alpha\([^)]*\)/i,db=/opacity=([^)]*)/,eb=/-([a-z])/ig,fb=/([A-Z])/g,Da=/^-?\d+(?:px)?$/i,gb=/^-?\d/,hb={position:"absolute",visibility:"hidden",display:"block"},La=["Left","Right"],Ma=["Top","Bottom"],W,ib=u.defaultView&&u.defaultView.getComputedStyle,jb=function(a,b){return b.toUpperCase()};c.fn.css=function(a,b){if(arguments.length===2&&b===A)return this; return c.access(this,a,b,true,function(d,e,f){return f!==A?c.style(d,e,f):c.css(d,e)})};c.extend({cssHooks:{opacity:{get:function(a,b){if(b){var d=W(a,"opacity","opacity");return d===""?"1":d}else return a.style.opacity}}},cssNumber:{zIndex:true,fontWeight:true,opacity:true,zoom:true,lineHeight:true},cssProps:{"float":c.support.cssFloat?"cssFloat":"styleFloat"},style:function(a,b,d,e){if(!(!a||a.nodeType===3||a.nodeType===8||!a.style)){var f,h=c.camelCase(b),k=a.style,l=c.cssHooks[h];b=c.cssProps[h]|| h;if(d!==A){if(!(typeof d==="number"&&isNaN(d)||d==null)){if(typeof d==="number"&&!c.cssNumber[h])d+="px";if(!l||!("set"in l)||(d=l.set(a,d))!==A)try{k[b]=d}catch(n){}}}else{if(l&&"get"in l&&(f=l.get(a,false,e))!==A)return f;return k[b]}}},css:function(a,b,d){var e,f=c.camelCase(b),h=c.cssHooks[f];b=c.cssProps[f]||f;if(h&&"get"in h&&(e=h.get(a,true,d))!==A)return e;else if(W)return W(a,b,f)},swap:function(a,b,d){var e={},f;for(f in b){e[f]=a.style[f];a.style[f]=b[f]}d.call(a);for(f in b)a.style[f]= e[f]},camelCase:function(a){return a.replace(eb,jb)}});c.curCSS=c.css;c.each(["height","width"],function(a,b){c.cssHooks[b]={get:function(d,e,f){var h;if(e){if(d.offsetWidth!==0)h=ma(d,b,f);else c.swap(d,hb,function(){h=ma(d,b,f)});return h+"px"}},set:function(d,e){if(Da.test(e)){e=parseFloat(e);if(e>=0)return e+"px"}else return e}}});if(!c.support.opacity)c.cssHooks.opacity={get:function(a,b){return db.test((b&&a.currentStyle?a.currentStyle.filter:a.style.filter)||"")?parseFloat(RegExp.$1)/100+"": b?"1":""},set:function(a,b){var d=a.style;d.zoom=1;var e=c.isNaN(b)?"":"alpha(opacity="+b*100+")",f=d.filter||"";d.filter=Ca.test(f)?f.replace(Ca,e):d.filter+" "+e}};if(ib)W=function(a,b,d){var e;d=d.replace(fb,"-$1").toLowerCase();if(!(b=a.ownerDocument.defaultView))return A;if(b=b.getComputedStyle(a,null)){e=b.getPropertyValue(d);if(e===""&&!c.contains(a.ownerDocument.documentElement,a))e=c.style(a,d)}return e};else if(u.documentElement.currentStyle)W=function(a,b){var d,e,f=a.currentStyle&&a.currentStyle[b], h=a.style;if(!Da.test(f)&&gb.test(f)){d=h.left;e=a.runtimeStyle.left;a.runtimeStyle.left=a.currentStyle.left;h.left=b==="fontSize"?"1em":f||0;f=h.pixelLeft+"px";h.left=d;a.runtimeStyle.left=e}return f};if(c.expr&&c.expr.filters){c.expr.filters.hidden=function(a){var b=a.offsetHeight;return a.offsetWidth===0&&b===0||!c.support.reliableHiddenOffsets&&(a.style.display||c.css(a,"display"))==="none"};c.expr.filters.visible=function(a){return!c.expr.filters.hidden(a)}}var kb=c.now(),lb=/)<[^<]*)*<\/script>/gi, mb=/^(?:select|textarea)/i,nb=/^(?:color|date|datetime|email|hidden|month|number|password|range|search|tel|text|time|url|week)$/i,ob=/^(?:GET|HEAD|DELETE)$/,Na=/\[\]$/,T=/\=\?(&|$)/,ia=/\?/,pb=/([?&])_=[^&]*/,qb=/^(\w+:)?\/\/([^\/?#]+)/,rb=/%20/g,sb=/#.*$/,Ea=c.fn.load;c.fn.extend({load:function(a,b,d){if(typeof a!=="string"&&Ea)return Ea.apply(this,arguments);else if(!this.length)return this;var e=a.indexOf(" ");if(e>=0){var f=a.slice(e,a.length);a=a.slice(0,e)}e="GET";if(b)if(c.isFunction(b)){d= b;b=null}else if(typeof b==="object"){b=c.param(b,c.ajaxSettings.traditional);e="POST"}var h=this;c.ajax({url:a,type:e,dataType:"html",data:b,complete:function(k,l){if(l==="success"||l==="notmodified")h.html(f?c("
  ").append(k.responseText.replace(lb,"")).find(f):k.responseText);d&&h.each(d,[k.responseText,l,k])}});return this},serialize:function(){return c.param(this.serializeArray())},serializeArray:function(){return this.map(function(){return this.elements?c.makeArray(this.elements):this}).filter(function(){return this.name&& !this.disabled&&(this.checked||mb.test(this.nodeName)||nb.test(this.type))}).map(function(a,b){var d=c(this).val();return d==null?null:c.isArray(d)?c.map(d,function(e){return{name:b.name,value:e}}):{name:b.name,value:d}}).get()}});c.each("ajaxStart ajaxStop ajaxComplete ajaxError ajaxSuccess ajaxSend".split(" "),function(a,b){c.fn[b]=function(d){return this.bind(b,d)}});c.extend({get:function(a,b,d,e){if(c.isFunction(b)){e=e||d;d=b;b=null}return c.ajax({type:"GET",url:a,data:b,success:d,dataType:e})}, getScript:function(a,b){return c.get(a,null,b,"script")},getJSON:function(a,b,d){return c.get(a,b,d,"json")},post:function(a,b,d,e){if(c.isFunction(b)){e=e||d;d=b;b={}}return c.ajax({type:"POST",url:a,data:b,success:d,dataType:e})},ajaxSetup:function(a){c.extend(c.ajaxSettings,a)},ajaxSettings:{url:location.href,global:true,type:"GET",contentType:"application/x-www-form-urlencoded",processData:true,async:true,xhr:function(){return new E.XMLHttpRequest},accepts:{xml:"application/xml, text/xml",html:"text/html", script:"text/javascript, application/javascript",json:"application/json, text/javascript",text:"text/plain",_default:"*/*"}},ajax:function(a){var b=c.extend(true,{},c.ajaxSettings,a),d,e,f,h=b.type.toUpperCase(),k=ob.test(h);b.url=b.url.replace(sb,"");b.context=a&&a.context!=null?a.context:b;if(b.data&&b.processData&&typeof b.data!=="string")b.data=c.param(b.data,b.traditional);if(b.dataType==="jsonp"){if(h==="GET")T.test(b.url)||(b.url+=(ia.test(b.url)?"&":"?")+(b.jsonp||"callback")+"=?");else if(!b.data|| !T.test(b.data))b.data=(b.data?b.data+"&":"")+(b.jsonp||"callback")+"=?";b.dataType="json"}if(b.dataType==="json"&&(b.data&&T.test(b.data)||T.test(b.url))){d=b.jsonpCallback||"jsonp"+kb++;if(b.data)b.data=(b.data+"").replace(T,"="+d+"$1");b.url=b.url.replace(T,"="+d+"$1");b.dataType="script";var l=E[d];E[d]=function(m){f=m;c.handleSuccess(b,w,e,f);c.handleComplete(b,w,e,f);if(c.isFunction(l))l(m);else{E[d]=A;try{delete E[d]}catch(p){}}v&&v.removeChild(B)}}if(b.dataType==="script"&&b.cache===null)b.cache= false;if(b.cache===false&&h==="GET"){var n=c.now(),s=b.url.replace(pb,"$1_="+n);b.url=s+(s===b.url?(ia.test(b.url)?"&":"?")+"_="+n:"")}if(b.data&&h==="GET")b.url+=(ia.test(b.url)?"&":"?")+b.data;b.global&&c.active++===0&&c.event.trigger("ajaxStart");n=(n=qb.exec(b.url))&&(n[1]&&n[1]!==location.protocol||n[2]!==location.host);if(b.dataType==="script"&&h==="GET"&&n){var v=u.getElementsByTagName("head")[0]||u.documentElement,B=u.createElement("script");if(b.scriptCharset)B.charset=b.scriptCharset;B.src= b.url;if(!d){var D=false;B.onload=B.onreadystatechange=function(){if(!D&&(!this.readyState||this.readyState==="loaded"||this.readyState==="complete")){D=true;c.handleSuccess(b,w,e,f);c.handleComplete(b,w,e,f);B.onload=B.onreadystatechange=null;v&&B.parentNode&&v.removeChild(B)}}}v.insertBefore(B,v.firstChild);return A}var H=false,w=b.xhr();if(w){b.username?w.open(h,b.url,b.async,b.username,b.password):w.open(h,b.url,b.async);try{if(b.data!=null&&!k||a&&a.contentType)w.setRequestHeader("Content-Type", b.contentType);if(b.ifModified){c.lastModified[b.url]&&w.setRequestHeader("If-Modified-Since",c.lastModified[b.url]);c.etag[b.url]&&w.setRequestHeader("If-None-Match",c.etag[b.url])}n||w.setRequestHeader("X-Requested-With","XMLHttpRequest");w.setRequestHeader("Accept",b.dataType&&b.accepts[b.dataType]?b.accepts[b.dataType]+", */*; q=0.01":b.accepts._default)}catch(G){}if(b.beforeSend&&b.beforeSend.call(b.context,w,b)===false){b.global&&c.active--===1&&c.event.trigger("ajaxStop");w.abort();return false}b.global&& c.triggerGlobal(b,"ajaxSend",[w,b]);var M=w.onreadystatechange=function(m){if(!w||w.readyState===0||m==="abort"){H||c.handleComplete(b,w,e,f);H=true;if(w)w.onreadystatechange=c.noop}else if(!H&&w&&(w.readyState===4||m==="timeout")){H=true;w.onreadystatechange=c.noop;e=m==="timeout"?"timeout":!c.httpSuccess(w)?"error":b.ifModified&&c.httpNotModified(w,b.url)?"notmodified":"success";var p;if(e==="success")try{f=c.httpData(w,b.dataType,b)}catch(q){e="parsererror";p=q}if(e==="success"||e==="notmodified")d|| c.handleSuccess(b,w,e,f);else c.handleError(b,w,e,p);d||c.handleComplete(b,w,e,f);m==="timeout"&&w.abort();if(b.async)w=null}};try{var g=w.abort;w.abort=function(){w&&g.call&&g.call(w);M("abort")}}catch(j){}b.async&&b.timeout>0&&setTimeout(function(){w&&!H&&M("timeout")},b.timeout);try{w.send(k||b.data==null?null:b.data)}catch(o){c.handleError(b,w,null,o);c.handleComplete(b,w,e,f)}b.async||M();return w}},param:function(a,b){var d=[],e=function(h,k){k=c.isFunction(k)?k():k;d[d.length]=encodeURIComponent(h)+ "="+encodeURIComponent(k)};if(b===A)b=c.ajaxSettings.traditional;if(c.isArray(a)||a.DirectQuery)c.each(a,function(){e(this.name,this.value)});else for(var f in a)ca(f,a[f],b,e);return d.join("&").replace(rb,"+")}});c.extend({active:0,lastModified:{},etag:{},handleError:function(a,b,d,e){a.error&&a.error.call(a.context,b,d,e);a.global&&c.triggerGlobal(a,"ajaxError",[b,a,e])},handleSuccess:function(a,b,d,e){a.success&&a.success.call(a.context,e,d,b);a.global&&c.triggerGlobal(a,"ajaxSuccess",[b,a])},handleComplete:function(a, b,d){a.complete&&a.complete.call(a.context,b,d);a.global&&c.triggerGlobal(a,"ajaxComplete",[b,a]);a.global&&c.active--===1&&c.event.trigger("ajaxStop")},triggerGlobal:function(a,b,d){(a.context&&a.context.url==null?c(a.context):c.event).trigger(b,d)},httpSuccess:function(a){try{return!a.status&&location.protocol==="file:"||a.status>=200&&a.status<300||a.status===304||a.status===1223}catch(b){}return false},httpNotModified:function(a,b){var d=a.getResponseHeader("Last-Modified"),e=a.getResponseHeader("Etag"); if(d)c.lastModified[b]=d;if(e)c.etag[b]=e;return a.status===304},httpData:function(a,b,d){var e=a.getResponseHeader("content-type")||"",f=b==="xml"||!b&&e.indexOf("xml")>=0;a=f?a.responseXML:a.responseText;f&&a.documentElement.nodeName==="parsererror"&&c.error("parsererror");if(d&&d.dataFilter)a=d.dataFilter(a,b);if(typeof a==="string")if(b==="json"||!b&&e.indexOf("json")>=0)a=c.parseJSON(a);else if(b==="script"||!b&&e.indexOf("javascript")>=0)c.globalEval(a);return a}});if(E.ActiveXObject)c.ajaxSettings.xhr= function(){if(E.location.protocol!=="file:")try{return new E.XMLHttpRequest}catch(a){}try{return new E.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(b){}};c.support.ajax=!!c.ajaxSettings.xhr();var da={},tb=/^(?:toggle|show|hide)$/,ub=/^([+\-]=)?([\d+.\-]+)(.*)$/,aa,na=[["height","marginTop","marginBottom","paddingTop","paddingBottom"],["width","marginLeft","marginRight","paddingLeft","paddingRight"],["opacity"]];c.fn.extend({show:function(a,b,d){if(a||a===0)return this.animate(S("show",3),a,b,d);else{a= 0;for(b=this.length;a=0;e--)if(d[e].elem===this){b&&d[e](true);d.splice(e,1)}});b||this.dequeue();return this}});c.each({slideDown:S("show",1),slideUp:S("hide",1),slideToggle:S("toggle",1),fadeIn:{opacity:"show"},fadeOut:{opacity:"hide"}},function(a,b){c.fn[a]=function(d,e,f){return this.animate(b, d,e,f)}});c.extend({speed:function(a,b,d){var e=a&&typeof a==="object"?c.extend({},a):{complete:d||!d&&b||c.isFunction(a)&&a,duration:a,easing:d&&b||b&&!c.isFunction(b)&&b};e.duration=c.fx.off?0:typeof e.duration==="number"?e.duration:e.duration in c.fx.speeds?c.fx.speeds[e.duration]:c.fx.speeds._default;e.old=e.complete;e.complete=function(){e.queue!==false&&c(this).dequeue();c.isFunction(e.old)&&e.old.call(this)};return e},easing:{linear:function(a,b,d,e){return d+e*a},swing:function(a,b,d,e){return(-Math.cos(a* Math.PI)/2+0.5)*e+d}},timers:[],fx:function(a,b,d){this.options=b;this.elem=a;this.prop=d;if(!b.orig)b.orig={}}});c.fx.prototype={update:function(){this.options.step&&this.options.step.call(this.elem,this.now,this);(c.fx.step[this.prop]||c.fx.step._default)(this)},cur:function(){if(this.elem[this.prop]!=null&&(!this.elem.style||this.elem.style[this.prop]==null))return this.elem[this.prop];var a=parseFloat(c.css(this.elem,this.prop));return a&&a>-1E4?a:0},custom:function(a,b,d){function e(h){return f.step(h)} this.startTime=c.now();this.start=a;this.end=b;this.unit=d||this.unit||"px";this.now=this.start;this.pos=this.state=0;var f=this;a=c.fx;e.elem=this.elem;if(e()&&c.timers.push(e)&&!aa)aa=setInterval(a.tick,a.interval)},show:function(){this.options.orig[this.prop]=c.style(this.elem,this.prop);this.options.show=true;this.custom(this.prop==="width"||this.prop==="height"?1:0,this.cur());c(this.elem).show()},hide:function(){this.options.orig[this.prop]=c.style(this.elem,this.prop);this.options.hide=true; this.custom(this.cur(),0)},step:function(a){var b=c.now(),d=true;if(a||b>=this.options.duration+this.startTime){this.now=this.end;this.pos=this.state=1;this.update();this.options.curAnim[this.prop]=true;for(var e in this.options.curAnim)if(this.options.curAnim[e]!==true)d=false;if(d){if(this.options.overflow!=null&&!c.support.shrinkWrapBlocks){var f=this.elem,h=this.options;c.each(["","X","Y"],function(l,n){f.style["overflow"+n]=h.overflow[l]})}this.options.hide&&c(this.elem).hide();if(this.options.hide|| this.options.show)for(var k in this.options.curAnim)c.style(this.elem,k,this.options.orig[k]);this.options.complete.call(this.elem)}return false}else{a=b-this.startTime;this.state=a/this.options.duration;b=this.options.easing||(c.easing.swing?"swing":"linear");this.pos=c.easing[this.options.specialEasing&&this.options.specialEasing[this.prop]||b](this.state,a,0,1,this.options.duration);this.now=this.start+(this.end-this.start)*this.pos;this.update()}return true}};c.extend(c.fx,{tick:function(){for(var a= c.timers,b=0;b-1;e={};var s={};if(n)s=f.position();k=n?s.top:parseInt(k,10)||0;l=n?s.left:parseInt(l,10)||0;if(c.isFunction(b))b=b.call(a,d,h);if(b.top!=null)e.top=b.top-h.top+k;if(b.left!=null)e.left=b.left-h.left+l;"using"in b?b.using.call(a, e):f.css(e)}};c.fn.extend({position:function(){if(!this[0])return null;var a=this[0],b=this.offsetParent(),d=this.offset(),e=Fa.test(b[0].nodeName)?{top:0,left:0}:b.offset();d.top-=parseFloat(c.css(a,"marginTop"))||0;d.left-=parseFloat(c.css(a,"marginLeft"))||0;e.top+=parseFloat(c.css(b[0],"borderTopWidth"))||0;e.left+=parseFloat(c.css(b[0],"borderLeftWidth"))||0;return{top:d.top-e.top,left:d.left-e.left}},offsetParent:function(){return this.map(function(){for(var a=this.offsetParent||u.body;a&&!Fa.test(a.nodeName)&& c.css(a,"position")==="static";)a=a.offsetParent;return a})}});c.each(["Left","Top"],function(a,b){var d="scroll"+b;c.fn[d]=function(e){var f=this[0],h;if(!f)return null;if(e!==A)return this.each(function(){if(h=ea(this))h.scrollTo(!a?e:c(h).scrollLeft(),a?e:c(h).scrollTop());else this[d]=e});else return(h=ea(f))?"pageXOffset"in h?h[a?"pageYOffset":"pageXOffset"]:c.support.boxModel&&h.document.documentElement[d]||h.document.body[d]:f[d]}});c.each(["Height","Width"],function(a,b){var d=b.toLowerCase(); c.fn["inner"+b]=function(){return this[0]?parseFloat(c.css(this[0],d,"padding")):null};c.fn["outer"+b]=function(e){return this[0]?parseFloat(c.css(this[0],d,e?"margin":"border")):null};c.fn[d]=function(e){var f=this[0];if(!f)return e==null?null:this;if(c.isFunction(e))return this.each(function(h){var k=c(this);k[d](e.call(this,h,k[d]()))});return c.isWindow(f)?f.document.compatMode==="CSS1Compat"&&f.document.documentElement["client"+b]||f.document.body["client"+b]:f.nodeType===9?Math.max(f.documentElement["client"+ b],f.body["scroll"+b],f.documentElement["scroll"+b],f.body["offset"+b],f.documentElement["offset"+b]):e===A?parseFloat(c.css(f,d)):this.css(d,typeof e==="string"?e:e+"px")}})})(window); DirectQuery.noConflict(); } if(typeof(DirectQuery)=='undefined'){ eval('window.$ = j'+'Query;'); } //DirectQuery(document).ready(function(){$ = DirectQuery;}); // --- common.js --- Array.prototype.inArray = function (value) // Returns true if the passed value is found in the // array. Returns false if it is not. { var i; for (i=0; i < this.length; i++) { // Matches identical (===), not just similar (==). if (this[i] === value) { return true; } } return false; }; function getcookie(cookiename) { var cookiestring=""+document.cookie; var index1=cookiestring.indexOf(cookiename); if (index1==-1 || cookiename=="") return ""; var index2=cookiestring.indexOf(';',index1); if (index2==-1) index2=cookiestring.length; return unescape(cookiestring.substring(index1+cookiename.length+1,index2)); } function openSaleChannel(idSaleChannel,mode, params) { reffid=getcookie('reff_id'); reff=''; if(reffid!='') { reff="&reffid="+reffid; } if ((rt=getcookie('mny_rt'))) rt="&mny_rt="+rt; else rt=''; var didParam = ''; if(getcookie('did')!='') didParam="&did="+getcookie('did'); if (typeof(did)!='undefined') didParam="&did="+did; var epiParam = getParameterByName('epi'); if (epiParam !== '') { epiParam = '&epi=' + epiParam; } var dtcParam = ''; if(getcookie('dtc')!='') dtcParam="&dtc="+getcookie('dtc'); if (typeof(dtc)!='undefined' && dtcParam == '') dtcParam="&dtc="+dtc; var dtcParamS = ''; if(getcookie('source_dtc')!='') dtcParamS="&source="+getcookie('source_dtc'); if (typeof(source_dtc)!='undefined' && dtcParamS == '') dtcParamS="&source="+source_dtc; var fdidParam = '';//IDFormData if (typeof(idFormData)!='undefined') fdidParam="&fdid="+idFormData; var resParam=''; resParam = '&res='+screen.width+'x'+screen.height; var userAgent=''; userAgent = '&userAgent='+escape(navigator.userAgent); if (mode) mode="&"+mode; else mode=""; var size = 'width=920,height=770'; if(typeof(sizeMap)!='undefined'){ if(typeof(sizeMap[idSaleChannel])!='undefined') size = sizeMap[idSaleChannel]; } if(typeof(params)=='undefined') params = ''; else params = escape("&"+params); /* if (idSaleChannel==10) window.open('https://direct.money.pl/o/salechannel.php?idSaleChannel=' + idSaleChannel + '&idDistributor=' + idDistributor + reff + rt, 'formularz'); else window.open('https://direct.money.pl/o/salechannel.php?idSaleChannel=' + idSaleChannel + '&idDistributor=' + idDistributor + mode + reff + rt, 'formularz', 'width=800,height=550,status=yes,scrollbars=yes'); */ window.open('https://direct.money.pl/o/salechannel.php?idSaleChannel=' + idSaleChannel + '&idDistributor=' + idDistributor + mode + reff + rt + didParam + dtcParam + epiParam + dtcParamS + fdidParam + resParam + userAgent + '&from='+escape(window.location) + params, 'formularz', size +',status=yes,scrollbars=yes'); /* var nofrm = new Array(1,2,3,4,5,6,54,55,56,71,75,76,85,51,13,14,27,34,40,43,48,81,39,74,78,86,87,88,83,38,138,82,84,128,127,126,125,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,129,130,131,132,133,139,140,102,148,151,152,153,154); if (nofrm.inArray(idSaleChannel)) { window.open('https://direct.money.pl/o/salechannel.php?idSaleChannel=' + idSaleChannel + '&idDistributor=' + idDistributor, '', 'width=800,height=550,status=yes,scrollbars=yes'); } else { window.open('https://direct.money.pl/o/form.php?idSaleChannel=' + idSaleChannel + '&idDistributor=' + idDistributor, mode, 'width=800,height=550,status=yes'); } */ } function m2mOpenSaleChannel(idSaleChannel, id) { if (idSaleChannel==304) { size=' width=880,height=1160 '; } else { size = ' width=920,height=770 '; } var didParam = ''; if (typeof(did)!='undefined') didParam=","+did; window.open('https://direct.money.pl/d/advertising_c3.php?'+id+','+idDistributor+',s,'+idSaleChannel + didParam, 'formularz', size +',status=yes,scrollbars=yes'); } function openMultiChannel(idMultiChannel, idOfferer, params){ var paramsStr =''; if(typeof(params)!='undefined'){ paramsStr = '&' + params.join('&'); } window.open('https://direct.money.pl/o/multiform.php?idMultiForm=' + idMultiChannel + '&idDistributor=' + idDistributor + '&idOfferer='+idOfferer + paramsStr, 'formularz', 'width=970,height=650,status=yes,scrollbars=yes'); } function openZZKChannel(zzkType, idSC, offererName){ var idSCParam=''; if(typeof(idSC)!='undefined'){ idSCParam = '&idSC='+idSC; } var offererNameParam=''; if(typeof(offererName)!='undefined'){ offererNameParam = '&bank='+offererName; } window.open('https://direct.money.pl/zzk2/new/index3.html?IDDistributor=' + idDistributor + '&type=' + zzkType + idSCParam + offererNameParam, 'formularz', 'width=965 ,height=700,status=yes,scrollbars=yes'); } function XopenSaleChannel(idSaleChannel) { //src.href='https://direct.money.pl/o/salechannel.php?idSaleChannel=' + idSaleChannel + '&idDistributor=' + idDistributor; //src.target="_blank"; window.open('https://direct.money.pl/o/salechannel.php?idSaleChannel=' + idSaleChannel + '&idDistributor=' + idDistributor, 'formularz'); } function getParameterByName( name ) { name = name.replace(/[\[]/,"\\\[").replace(/[\]]/,"\\\]"); var regexS = "[\\?&]"+name+"=([^&#]*)"; var regex = new RegExp( regexS ); var results = regex.exec( window.location.href ); if( results == null ) return ""; else return decodeURIComponent(results[1].replace(/\+/g, " ")); } function catchReff() { var dp = (document.location && document.location.protocol && document.location.protocol=='https:')?'https://':'http://'; var reff=getParameterByName('reff'); if (reff) { var _refftrackimg = new Image(1,1); _refftrackimg.src=dp+'direct.money.pl/o/catchreff.php?reff='+reff+'&idDistributor=' + idDistributor + '&rnd='+Math.round(Math.random()*10000000000); } else { var _directtrackimg = new Image(1,1); _directtrackimg.src=dp+'direct.money.pl/o/directtrack.php?rnd='+Math.round(Math.random()*10000000000); } } if (window.addEventListener) { window.addEventListener('load',catchReff,false); } else if (window.attachEvent) { window.attachEvent('onload',catchReff); } /*load style content in IE*/ function fixCssScript(){ var tmpDiv = document.createElement('div'); if(typeof(css_script) !='undefined'){ tmpDiv.innerHTML = '

  x

  '+css_script; if(tmpDiv.childNodes[1].nodeName == 'STYLE'){ document.body.appendChild(tmpDiv.childNodes[1]); } } } if (window.addEventListener) { window.addEventListener('load',fixCssScript,false); } else if (window.attachEvent) { window.attachEvent('onload',fixCssScript); } function number_format(number, decimals, dec_point, thousands_sep){ if(typeof(NumberFormat)=='undefined'){ return number; } if(typeof(decimals)=='undefined')decimals = '0'; if(typeof(dec_point)=='undefined')dec_point = '.'; if(typeof(thousands_sep)=='undefined')thousands_sep = ' '; var num = new NumberFormat(number); num.setPlaces(decimals, false); num.setSeparators(true, thousands_sep, dec_point); return num.toFormatted(); } function comparisionHeader(actionType, list){ if(typeof(list)=='undefined')return; this.childList = { 'UL': {nextHeader: '
 • Pozostałe produkty...
 • '}, 'TABLE':{nextHeader: '
  '}, 'DIV':{nextHeader: ''} }; this.childNode = this.childList[list.nodeName]; this.headerContent = '

  Polecamy...

  '; if(actionType=='sortStart'){ DirectQuery(document).find('.HeaderDesc').remove(); } if(actionType=='sortEnd'){ if(firstSort){ if(DirectQuery(list).find('.item').length>0){ if(typeof(facebookComparisionHeader)!='undefined'){ this.headerContent = facebookComparisionHeader; } DirectQuery(list).before(this.headerContent); } if(DirectQuery(list).find('.item').length > 1){ DirectQuery(list).find('.item:eq(0)').after(this.childNode.nextHeader); } } firstSort = false; } } var getURLParams = function(){ var url_search = document.location.search.substr(1).split('&'); var get = {}; for(var item in url_search){ var tmp = url_search[item].split('='); get[tmp[0]] = tmp[1]; } return get; } function checkURLParams(){ var GET = getURLParams(); if(typeof(GET['compHeader'])!='undefined'){ compHeader = GET['compHeader']; if(compHeader == 'on'){ addHeader = true; } } if(typeof(GET['sortBy'])!='undefined') { var tableHeader = DirectQuery('#comparisonResults th'); for(var i=0; i'); } } formObj.submit(); } function setCalcResultOnCenter(obj, offset){ if(typeof(offset)=='undefined'){ var offset = 100; } if(typeof(obj)!='undefined'){ scrollTo(0,obj.offsetTop-offset); } else{ window.location.hash = 'calcButton'; scrollBy(0, -window.innerHeight/4); } } function addModuleStats(params){ if(params['module'] ){ var refferer = ''; if(typeof(params['refferer'])!='undefined'){ refferer = '&refferer='+params['refferer']; } else{ refferer = '&refferer='+window.location; } var img = new Image(1,1); img.src = '/d/module_statistics.php?IDDistributor='+idDistributor+'&module='+params['module']+refferer+'&type=image&rnd='+Math.round(Math.random()*10000000000); } } function showMailCollector(type) { type = typeof type !== 'undefined' ? type : 'indywidualny'; DirectQuery('#globalBackground').show(); mailCollectorDiv = document.createElement('div'); DirectQuery(mailCollectorDiv).hide().id("mailCollector").appendTo(DirectQuery("body")); DirectQuery.post('/mail-collector/'+type+'/', {}, function(data) { alert('OK'); console.log(data); }, 'json' ); } var _gaq= []; function ComparisionTextExtraction(node){ var jnode = DirectQuery(node); switch (jnode.attr('class')){ case 'first' : return jnode.find('img').attr('alt'); break; case 'last' : var value = parseInt(jnode.find('span.inrate').html()); if(isNaN(value)) return 0; else return value; break; default: if(jnode.find('span').length==0 )return 0; var value = parseFloat(jnode.find('span').html().replace(/ /g, "")); if(isNaN(value)) return 0; else return value; } } /** * addSlider2 * * oParams: * @required slider * @required input * @required sliderConfig http://refreshless.com/nouislider/slider-options/ * @nullable sufix */ function addSlider2(oParams) { // make sure that oParams object is provided if(typeof oParams !== "object") { throw new Error("oParams is not type of object"); } // data (keys) required to build slider var requiredFields = [ "slider", "input", "sliderConfig" ]; // make sure that user specified required data (keys) for(var i = 0; i < requiredFields.length; i++) { var requiredField = requiredFields[i]; if(!oParams.hasOwnProperty(requiredField)) { throw new Error("addSlider2: oParams object is incomplete. Required key `" + requiredField + "` has not been found"); } } // celowo zamknięte (function(oParams) { var slider = document.getElementById(oParams.slider); var input = DirectQuery("#" + oParams.input); noUiSlider.create(slider, oParams.sliderConfig); input.on("change", function(e) { slider.noUiSlider.set(parseInt(input.val())); }); slider.noUiSlider.on("update", function(values, handle) { var value = parseInt(values[handle]); if(typeof(DirectQuery(input).attr('sufix')) != 'undefined'){ value = number_format(value) + ' '+ DirectQuery(input).attr('sufix'); } input.val(value); }); })(oParams); } function onlyDigitsValues(field){ DirectQuery( field ).focus(function() { DirectQuery(field).val(parseFloat(DirectQuery(field).val().replace(/ /g,''))); }); DirectQuery( field ).keydown(function(event) { var avail_keys =[8,27,37,39,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105]; if(DirectQuery.inArray(event.which,avail_keys)==-1 || event.shiftKey){ event.preventDefault(); } }); DirectQuery( field).blur(function() { var val = ''; val = parseFloat(DirectQuery(field).val().replace(/ /g,'')); if(isNaN(val)){ if(typeof(DirectQuery(field).attr('min')) != 'undefined'){ val = DirectQuery(field).attr('min'); } else{ val = 0; } } if(typeof(DirectQuery(field).attr('sufix')) != 'undefined'){ val =number_format(val) + ' '+ DirectQuery(field).attr('sufix'); } DirectQuery(field).val(val); }); } function openLP(location) { var res = location.split("?"); if(res.length == 2) { window.open(location + '&IDType=' + idType + '&idDistributor=' + idDistributor); } else { window.open(location + '?IDType=' + idType + '&idDistributor=' + idDistributor); } } var idDistributor = 532; function loadForm_T17(){ var formData = DirectQuery('#m2m_comparison_mini_ranking_t17_5db02482bbb05 .comparisonForm').serializeArray(); var uri=[]; if(formData.length > 0){ for(item in formData){ if(formData[item].name) uri.push(encodeURI(formData[item].name+'='+formData[item].value.replace(/ /g ,''))); } } var url = 'http://cf.pieniadz.pl/d/m2m_top.php?params=distributor,532,type,17,view,mini,offererLimit,3,format,ajax'+ '&'+uri.join('&')+ '&callback=?'; DirectQuery.getJSON( url, function(data){ DirectQuery('#m2m_comparison_mini_ranking_t17_5db02482bbb05').html(data.content); }); } loadForm_T17(); DirectQuery('#m2m_comparison_mini_ranking_t17_5db02482bbb05 .comparisonForm input[type=text],#m2m_comparison_mini_ranking_t17_5db02482bbb05 .comparisonForm select').live('change', function(){ loadForm_T17(); } ); function submitComparisonFormType17(form){ form.action = "http://cf.pieniadz.pl/kontamlodziezowe/porownanie-ofert/"; return true; } var wp_gemius_send = false; var wp_cookie_info = false; var wp_dot_type = ""; var wp_sn = "money_direct"; var wp_dot_addparams = {"ctype":17, "csystem":"m2m"}; document.write(''); var gwpClientId = "directmoney", gwpPxInfo = { action : "view" }, gwpExtParams = [ {name:"Produkt", value: "17"}, {name:"Kwota", value: "0"} ]; /* START sekcja stała, nie parametryzowana */ var gwpAction = (typeof gwpPxInfo != "undefined" && gwpPxInfo != null && typeof gwpPxInfo.action != "undefined" && gwpPxInfo.action != null) ? gwpPxInfo.action: 'undefined', gwpReferer = escape(new String(window.location).substring(0,250)), tt = Math.round(Math.random()*1E10), requestParams = { gwpAction : gwpAction, gwpReferer : gwpReferer, tt : tt, gwpClientId : gwpClientId }; (function (d, s, id, u, x) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; x.tt = Math.round(Math.random() * 1E10); js.src = "//px.wp.pl//" + u + "?" + (function (o, p) { for (p in x) if (typeof x[p] === "object") o.push(p + '=' + escape(JSON.stringify(x[p]))); else o.push(p + '=' + escape(x[p])); return o.join("&"); }([])); fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "gwppx", "exdotdynamic/", requestParams));
  Porównywarka kont młodzieżowych

  Chcesz otrzymać dopasowaną ofertę? Wprowadzaj dane poniżej, a my na bieżąco dokonamy przeliczeń...

  Miesięczne wpływy na rachunek

  |
  1000
  |
  5000
  |
  20000

  Średnie miesięczne saldo i Suma środków znajdujących się na rachunku każdego dnia miesiąca podzielona przez ilość dni w danym miesiącu kalendarzowym

  Miesięczny obrót kartą i Suma transakcji wykonywanych kartą w ciągu miesiąca

  Liczba wykonywanych przelewów zewnętrznych (miesiąc)

  Liczba transakcji kartą (miesiąc)

  Pozostałe produkty...
  Pozostałe produkty...
  Bank
  Opłata za prowadzenie i Miesięczny koszt prowadzenia rachunku
  Money-Back Oprocentowanie Łączny koszt obsługi Popularność
  Szukasz najlepszego konta młodzieżowego?
  Wybierzemy najlepszą ofertę. Bezpłatnie.
  zamów teraz
  Alior Bank
  Konto Jakże Osobiste dla Młodych
  Stwórz własną playlistę wybierając korzyści na swoim koncie:

  bezwarunkowe 0 zł za konto dla młodych

  0 zł za kartę dla aktywnych

  0 zł za przelewy internetowe w PLN

  10 korzyści do wyboru
  0 PLN
  NIE
  0%
  0.00 PLN
  5 zamów teraz
  mBank
  eKonto m
  0 zł za konto i kartę

  0 zł za przelewy internetowe

  wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce
  0 PLN
  NIE
  0%
  0.00 PLN
  4 zamów teraz
  Santander Bank Polska
  Konto Jakie Chcę dla Młodych
  0 zł za prowadzenie konta

  0 zł opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach w Polsce i na świecie

  80 zł za polecenie konta rodzinie i znajomym

  do 150 zł za wpływ wynagrodzenia i aktywność na koncie*

  do 300 zł zwrotu rocznie za rachunki
  0 PLN
  NIE
  0%
  0.00 PLN
  3 zamów teraz

  Wszelkie dane oraz informacje w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, chyba że informacja podana przez usługodawcę stanowi inaczej. Totalmoney.pl sp. z o.o. pośredniczy pomiędzy Użytkownikami serwisu a usługodawcami z zachowaniem najwyższych profesjonalnych standardów. Wyłączną odpowiedzialność za dane i informacje pochodzące od usługodawców ponosi usługodawca będący dostawcą danych lub informacji.

  NA SKRÓTY

  Konta: Konta młodzieżowe Konta kredytowe Konta firmowe Konta osobiste Konta walutowe Konta oszczędnościowe
  Kredyty: Kredyty gotówkoweKredyty konsolidacyjneKredyty mieszkanioweKredyty samochodoweKredyty z dopłatąKredyty hipoteczne dla firm
  Lokaty i obligacje
  Fundusze inwestycyjne
  Ubezpieczenia samochodu